Påmelding: lub.rogaland@gmail.com, senest innen 01.02.2022

Saksliste: 

1.   Åpning.

2.   Godkjenning av innkalling.

3.   Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokoll.

4.   Årsmelding 2021.

5.   Årsmelding fra kontaktpersoner.

6.   Årsregnskap for 2021 og budsjett 2022.

7.   Innkomne forslag.

8.   Valg av styre. Personer til vervene er forespurt på forhånd.

09.  Orientering om valgkomite.

10.  Valg av revisor.

11.  Program 2022.

Merk at årsmøtet starter klokka 18:00, og vert etterfulgt av middag for alle deltakere klokka 19:00

Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende innen 06.02.2022

Forslag sendes på e-post til lub.rogaland@gmail.com

 

Bryne, 19.01.2022

Anbjørg M. Aarsheim
Leder, LUB Rogaland