Tid: 27.02.2024, kl. 20.00  
Sted: Google meet (link til møtet sendes til påmeldte i egen e-post) 

Deltakelse forutsetter påmelding. Dette gjøres ved å sende e-post til 
lubvestfoldtelemark@gmail.com med «Påmelding årsmøte 2024» i emnefeltet, alternativt ved å svare på denne e-postmeldingen. Påmeldingsfristen er 25. februar. 

Deltakelse, stemmer ett, etc. 

Deltakelse i møtet forutsetter gyldig medlemskap i LUB. Det er én stemme pr. medlemskap. Dersom begge foreldre, besteforeldre eller tanter/onkler som inngår i medlemskapet stiller på årsmøtet, vil en være delegat og en være observatør. Det er kun delegater som har stemmerett. 

Se saksliste under. Tilhørende saksvedlegg er sendt alle medlemmer på e-post.

Velkommen!

Julie Holte-Ambjørnsen
fylkeslagsleder

Saksliste årsmøte 2024:

1. Konstituering
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av forretningsorden (følger nedenfor)
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokoll
   
2. Årsberetning for 2023 (Vedlegg 1)

Fylkeslagets årsberetning er sendt alle medlemmer på e-post.

Forslag til vedtak: Årsberetning for 2023 godkjennes

3. Årsregnskap for 2023 (Vedlegg 2)

Fylkeslagets årsregnskap sendes alle medlemmer på e-post.

Forslag til vedtak: Årsregnskap for 2023 godkjennes

4. Valg
 
 • Valg av styre.
  Sittende styre er ikke på valg i år. 
  Medlemmer oppfordres til å ta kontakt, enten på forhånd eller før møtets oppstart dersom de ønsker å stille til valg i styret. I tillegg til de sittende styremedlemmene, er det plass til flere.  
5. Aktivitetsplaner i 2024

Styret orienterer muntlig om aktivitetsplaner i 2024.

Forslag til vedtak: Aktivitetsplaner for 2024 tas til orientering

6. Orientering

7. Eventuelt
 
8. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet

 

Forretningsorden
 1. Registrering av deltakere og opptelling av antall stemmeberettigede
 2. Årsmøte velger møteleder, referent og to deltakere til å undertegne protokollen
 3. Delegater og observatører har anledning til å fremme forslag. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
 4. Bare delegater har stemmerett
 5. Vedtak gjøres med simpelt flertall
 6. Både møteleder og delegater kan fremme forslag om strek eller endring av taletiden