LUBs eget fondsutvalg, som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi, vurderte årets søknader og leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok bevilgningen. Tusen takk for den gode jobben dere i fondsutvalget gjør!

LUBs forskningsfond gir støtte til forskning på uventede dødsfall i svangerskapet, i spedbarns- og småbarnsalder og til sorgforskning.
 

Følgende prosjekter fikk støtte:

 • Perinatale faktorer og hjerneskader. Prosjekttema: Hvordan kan ulike perinatale faktorer påvirke risiko for død og senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser? Forsker: Dag Moster, Universitetet i Bergen/Haukeland
  universitetssykehus. 100 000 kr.
 • Ritualer under koronapandemien. Prosjekttema: Sikter mot å utvikle kunnskap om hvilke endringer korona-pandemien har medført for rituelle funksjoner i forbindelse med vanlige og korona-relaterte dødsfall (syning, begravelse og minnesamvær). Forsker: Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi,
  Universitetet i Bergen. 140 000 kr. Les rapport fra prosjektet her: 
 • Utfordringer med dødfødselProsjekttema: Identifisering av høyrisikosvangerskap og utvikling av verktøy for klinikere. Forsker: Gulim Murzakanova, Oslo universitetssykehus. 150 000 kr.
 • Psykofarmaka etter dødfødsel. Prosjekttema: En registerstudie av forskrivninger til mødre og fedre i Norge. Forsker: Jens C. Thimm, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen. 100 000 kr.
 • Hjertet i tidlig barnealder. Prosjekttema: Studie av hjertefunksjon de første leveår ved svangerskapsdiabetes, hos barn født prematurt og ved medfødte hjertefeil. Forsker: Nikolai Nordberg Nørgaard, Sykehuset i Vestfold. 60 000 kr.
 • Skrivekurs for sørgende av barnedød. Prosjekttema: Therapeutic writing courses for adults following the early loss of a child: A qualitative trial of online interventions. Forsker: Olga Lehmann, Institutt for Psykologisk Rådgivning, IPR. 200 000 kr.
   

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt ca. 40 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra Landsforeningen uventet barnedøds inntektsbringende arbeid, i hovedsak fra gaver og salg av lodd og kalender.

Tusen takk til alle som har gjort det mulig for LUB å støtte disse forskningsprosjektene!