Om dette går igjennom, vil det ha store konsekvenser for vårt tilbud.
 

Høring om Statsbudsjettet

Mandag 17. oktober 2022 kl. 16.21 stilte LUB til høring i Helse- og omsorgkomiteen på Stortingen. Les vårt høringsinnspill her. Høringen ble sendt på Nett-TV: Se sendingen på Stortinget.no.

i

Fortsatt dør rundt 300 barn i Norge før fylte fire år. Det var ikke gratis å redusere krybbedødforekomsten med 90%. Det er nå heller ikke gratis å redusere antall forebyggbare dødfødsler og andre sykdomsdødsfall. Vi har ingen barn å miste!

LUB følger opp 300 familier årlig. Vi er ikke bare et supplement til helsevesenet, men ofte det eneste sorgstøttetilbudet som er der over tid. Mister du et lite barn, er det vilkårlig om du får tilbud om hjelp, selv om risikoen for sykdom og tidlig død er stor for etterlatte foreldre. Derfor er LUB uunnværlig for mange. Hvordan skal vi klare å opprettholde det gode sorgstøttetilbudet vårt om statsstøtten forsvinner?

Forskning viser at noe av den viktigste støtten for foreldre som mister barn, er å møte andre i samme situasjon. Gjennom LUB får de tilbud om støttesamtaler og sorggrupper fra frivillige som selv har mistet barn. Frivillig sorgstøttearbeid krever opplæring, god organisering og jevnlig oppfølging for at den skal fungere godt og være til nytte. Forsvinner statsstøtten, mister vi forutsigbarheten og mulighet til god kvalitetssikring av vårt frivillige arbeid.

Forskning viser at etterlatte foreldre og søsken trenger et proaktivt hjelpetilbud, fleksibel oppfølging over tid tilpasset den enkeltes behov, og faste kontaktpersoner å forholde seg til. Dette reduserer unødvendig sykefravær og forebygger utvikling av komplisert sorg. LUBs sorgstøttetilbud gjør akkurat dette.

Det er ingen andre organisasjoner som gir samme systematiske og kvalitetssikrede oppfølgingstilbud som LUB gir foreldre og familier som opplever at barn dør. Det er heller ingen andre organisasjoner som arbeider med forebygging av dødfødsler og krybbedød.

SV foreslår å videreføre det øremerkede tilskuddet til LUB i sitt alternative statsbudsjett, som de presenterte 4.11.22. Regjeringen er avhengig av SV for å få flertall for budsjettet.

- Vi håper SVs forslag går igjennom i budsjettforhandlingene. Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken! Sier generalsekretær i LUB Trond Mathiesen.

i