Efedrin

Bruk av medisinen er knyttet til dødsfall blant små barn i USA. Efedrin kan ha vært medvirkende årsak til noen få dødsfall også i Norge.

Efedrinmikstur brukes til å åpne luftveiene hos barn som har luftveisplager. Den har vært den vanligste behandlingen for norske babyer og småbarn med hoste de siste tretti årene. I 2009 ble middelet skrevet ut til over 46 000 barn, hvorav over halvparten var under to år.

16.12.10 ble artikkelen ”Bør barn behandles med efedrin mikstur?” publisert i Tidsskrftet for Den norske legeforening. Artikkelen konkluderer med at hostesaften ikke lenger bør gis til barn under to år. Dette begrunnes med at medisinen kan ha alvorlige bivirkninger samtidig som den ikke har dokumentert effekt på små barn. I A-magasinet 17.12 står det at efedrin har vært årsak til eller medvirkende årsak til flere dødsfall blant småbarn i USA.

Kan medvirke til plutselig spedbarnsdød?

– Vi kan ikke utelukke at vi har hatt et par tilfeller av barnedødsfall hvor efedrin kan ha vært medvirkende årsak, sier lege dr. med. Torleiv O. Rognum ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) i Oslo. Men han tror ikke det gjelder flere av de 3-400 krybbedødsfallene de har undersøkt ved RMI siden midten av 80-tallet.

– Denne medisinen kan blant annet utløse hjerterytmeforstyrrelsen Lang QT-tid syndrom, som kan føre til plutselig død, sier Rognum.

Han understreker at det alltid gjøres toksikologiske undersøkelser ved plutselige uventede dødsfall, og mener høye verdier av efedrin ville blitt oppdaget.

Fakta om efedrin: Efedrin er både et sentralstimulerende middel som ligner på amfetamin, og navnet på en hostesaft som inneholder middelet efedrin. Mange leger foreskriver efedrinmikstur til barn som har luftveisplager, som hvesende pust og dyp hoste. Bruken på små barn er lite dokumentert.

Bivirkninger: Bivirkningene skyldes i hovedsak middelets innvirkning på sirkulasjon og sentralnervesystemet.De vanligste bivirkningene er hurtig hjertefrekvens (takykardi), ufrivillige muskelbevegelser (tremor), uro og søvnløshet, men alvorligere bivirkninger som hallusinasjoner, kramper, psykoser og hjerterytmeforstyrrelser forekommer. Symptomene debuterer i løpet av minutter til få timer etter inntak. I litteraturen er giftighet og livstruende eller dødelige bivirkninger av efedrin oftest knyttet til feilbruk, overdosering eller kombinasjonsbruk med andre sympatikomimetika (Kilde: A-magasinet 17.12.10 og Berg et.al., Tidsskriftet for Den norske legeforening 16.12).

i

Undersøkes ikke rutinemessig ved dødsfall

– Efedrin er ikke et av legemidlene man ser etter i de medikamentundersøkelsene som rutinemessig tas av alle plutselige uventede dødsfall i Norge, sier lege dr. med. Marianne Arnestad ved Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.

– Selv om ikke efedrin har vært en del av rutineanalysene hos oss så ville den slått ut på en av metodene som er i bruk. Vi ville trolig sett det om det var mange tilfeller. Vi har kun bekreftet efedrin i to dødsfall hos barn under tre år de siste ti årene, forklarer Arnestad. Ved Divisjon for rettstoksikologi undersøkes rettstoksikologiske prøver fra alle plutselige uventede dødsfall i Norge bortsett fra Trøndelagsregionen. Arnestad mener det er mulig de også vil undersøke rutinemessig for efedrin i framtiden.

– Det er de samme legemidlene man rutinemessig undersøker for ved toksikologiske undersøkelser av voksne som for barn, men det er en del medisiner man ikke vet virkningen av for barn, sier Arnestad. Det er rett og slett mye mer usikkerhet når det gjelder bruk av medikamenter hos barn. Man vet ikke hvilket nivå som er farlig for barn. For eksempel er ikke efedrin like farlig for voksne som for barn.

– Vi vil nå ta opp med Folkehelseinstituttet om det kan utarbeides en ”barne-screening pakke” som oppdager medikamenter som hovedsakelig benyttes i sped- og småbarnalder, sier Rognum.

Legemiddelverket anbefaler begrenset bruk

Legemiddelverket anbefaler nå at behandling med Efedrinmikstur vurderes nøye og bruken begrenses. De begrunner dette med at bruk på små barn er lite dokumentert, samtidig som det kan oppstå bivirkninger. Se www.legemiddelverket.no.