Prosjektet har som hovedmålsetting å bidra med ny og bedre kunnskap om hvordan tilgang til fødeinstitusjoner av ulike typer påvirker risiko for alvorlig sykdom og død for kvinnen og foster/nyfødte, med særlig fokus på sårbare grupper som innvandrerkvinner og kvinner bosatt i distriktene.

Det gjennomføres i partnerskap med Nasjonalt senter for Kvinnehelseforskning ved Oslo universitetssykehus, Kvinneklinikkene ved Stavanger og Haukeland universitetssykehus og Den norske Jordmorforening. Norsk Gynekologisk Forening og Norske Kvinners Sanitetsforening er brukerrepresentanter.

Sammen med partnerorganisasjonene tar vi sikte på å utvikle nye og bedre mål for alvorlige komplikasjoner hos kvinnen ved svangerskap og fødsel med bruk av registerdata, og vi vil prøve ut forløpsanalyser for behandlingsforløpet hos kvinner som opplever alvorlige komplikasjoner og kartlegge utfall for foster/nyfødte.

Resultatene kan bidra til å avdekke barrierer som hindrer rett behandling til rett tid og iverksette tiltak som kan redusere sosial ulikhet i helse.

Støtte fra LUB sitt forskningsfond har vært et viktig bidrag til tidligere og nåværende fase av prosjektet. LUB støttet beregningen av reisetid for kvinner som fødte i 1999-2009, og dette kunnskapsgrunnlaget var vesentlig for det videre arbeidet. Gjennom bevilgningen i 2019 har vi nå fullført reisetidsberegning for kvinner som fødte fra 2010 til 2018.