Tekst: Trine Giving Kalstad, opprinnelig trykket i Oss foreldre imellom 1.13

Familievernkontorer finnes rundt i hele landet og skal være et lavterskeltilbud til par og familier som har behov for hjelp til å løse samlivsproblemer. Når et barn dør, rammes ikke bare mor og far som enkeltindivider. Også forholdet mellom mor og far endrer seg og utfordres. Sorg har mange ulike sider og konsekvenser som kommer til uttrykk i relasjonen til andre mennesker. Med et slikt perspektiv er kanskje familievernkontoret det rette stedet å få hjelp i en sorgprosess?

– Ja, vi har god kompetanse på par og familier som opplever vansker. På familievernkontoret arbeider vi med mange forskjellige problemstillinger, og sorg i forskjellige former er blant disse. Det er dessverre fortsatt mange som ikke er klar over det tilbudet vi gir og som venter for lenge med å ta kontakt, sier psykolog Martin Dam.

Sorg gir økt sårbarhet

For tre år siden opprettet Homansbyen familievernkontor et prosjekt for par i sorg med mål om å skape et bedre tilbud for disse.

– Vår erfaring er at mange par i sorg har hatt god nytte av samtaler her på kontoret, forteller Dam.

Et barnedødsfall snur livet på hodet og ryster selve grunnmuren i livet. Da kan det være godt å ha et sted hvor man får hjelp til å få satt ord på sorgen, få hjelp til å forstå reaksjoner hos seg selv, sin partner og eventuelle barn.

– Som familieterapeut prøver vi å skape samtaler som bidrar til å skape trygghet og åpenhet i familien.

Mange par i sorg opplever usikkerhet omkring hvordan de skal møte sin partners sorg, eller de opplever å ikke få forståelse for sin sorg. I sorg og krise blir kjærlighetsbåndet ofte utfordret fordi man til tider opplever store forskjeller i reaksjoner og behov. Mange spør seg om parforholdet vil tåle sorgen.

Martin portrettfoto

– Når par får mulighet til å snakke om sorgen, oppdager mange at de faktisk kan snakke sammen om vanskelig ting, sier Martin Dam.

– Frykten for at de også skal miste sin partner er ofte stor. Derfor er det helt sentralt å hjelpe par til å styrke kjærlighetsbåndet slik at de kan ha en trygg havn når sorgen raser, forklarer Dam.

Han opplever at mange par i dag har respekt og aksept for forskjeller i sorgreaksjoner, men mange strever med hvordan de skal forholde seg til dette i hverdagen.

– Vi ser ofte at partnere som får hjelp til å uttrykke egne behov og sårbare følelser får en gjensidig omsorg for hverandre. Ønsket om å forstå og være til stede for den andre forsterkes. Denne gjensidige opplevelse av forståelse kan hjelpe paret til å finne ut hvordan de kan skape løsninger som ivaretar ulike behov innad i familien.

Se også: Parforhold etter tap av barn

Et par timer kan være nok

Familievernkontorene har solid kompetanse på konfliktløsning i familier. I sorg spiller konflikter seg gjerne sterkere ut fordi man er mer sårbar og kjenner seg maktesløs.

– Det er viktig å normalisere tanker og følelser som par i sorg opplever, at sinne og frustrasjon over sin partner ikke er ensbetydende med at de er i ferd med å skilles, men et uttrykk for hvordan sorg kan virke inn på parforholdet. For par som kommer til samtale før det har låst seg, er det ofte nok med noen få timer, sier Dam.

Familievernkontor

  • Familievernkontorer finnes i alle fylker
  • Her møter du psykologer og familieterapeuter
  • For enkeltpersoner, par, familier, og barn og unge
  • Finn ditt kontor på Bufdir
  • Tilbud om samtale, terapi og rådgivning er gratis, og man trenger ingen henvisning.
  • Kontorene har relativt korte ventelister.