Tekst: Prosjektleder Meryam Sugulle og stipendiat Sophie Bowe.

Morkakehelse spiller en sentral rolle i svangerskap og fødsel for både kvinne og barn. En godt fungerende morkake er en forutsetning for at et svangerskap trygt kan fortsette «på overtid» og for det ufødte barnets evne til å takle stress i forbindelse med fødselen. En svekket morkake kan gi opphav til ulike svangerskapskomplikasjoner som svangerskapsforgiftning, veksthemming, diabetes i svangerskapet (svangerskapsdiabetes) og fosterdød.  

Portrett Meryam Sugulle
Meryam Sugulle

I denne studien utforsker vi sammenhengen mellom morkakehelse, målt som gravide kvinners blodkonsentrasjoner av visse morkakeproduserte proteiner (biomarkører), og utfall av svangerskap og fødsel.

Det finnes fra før en del forskning på morkakeproduserte biomarkører målt tidlig i svangerskapet (før uke 24) og deres evne til å forutsi forskjellige svangerskapskomplikasjoner. Imidlertid mangler det viten om «normalverdier» av disse morkakeproduserte biomarkørene sent i svangerskapet, samt studier på hvordan et blodprøvesvar på disse markørene kan bidra til overvåking og tilrettelegging av fødselen.

Å kunne forutsi sen morkakesvikt

Vår nye forskningsidé er at en enkel blodprøve fra den gravide sent i svangerskapet kan forutsi sen morkakesvikt og dermed økt sjanse for uønsket svangerskapsutfall. Dersom vår antagelse er korrekt, vil blodprøvesvar fra kvinners blod tatt sent i svangerskapet kunne benyttes i en “skreddersydd” planlegging av svangerskaps- og fødselsovervåking og valg av fødested for å forbedre barnets og den vordende mors helse.

Portrett Sophie Bowe
Sophie Bowe

Deltakerne i vår studie er kvinner etter svangerskapsuke 37 som er henvist fra fastlege eller jordmor for vanlig overtidskontroll eller grunnet svangerskapsdiabetes, lite vekst i «livmormålet» (symfyse-fundus-mål), «lite liv», svangerskapsforgiftning eller andre urovekkende forhold. De gravide avleverer blodprøver like før fødselen og overlater morkaken til oss etter fødselen.

De første gravide ble rekruttert i september 2016 og den første milepælen med 500 inkluderte gravide vil være nådd i november 2017. Innsamlingen av opplysninger om svangerskapsutfall og de nyfødtes helse foreligger allerede for de første 450 kvinnene. Målingen av de omtalte morkakeproduserte proteiner vil bli gjennomført i desember 2017. Etter hvert som analyseresulatetene foreligger vil vi studere sammenhenger mellom svangerskapsutfall, de nyfødtes helse og lage «normalkurver» for biomarkørene. Dessuten planlegger vi undersøkelser av sammenhengene mellom biomarkørnivåer i de gravides blod og unormale fosterovervåkingsmønstre og morkakevevsundersøkelser i senere faser av studien.

Det er et behov for forbedring og individualisering av svangerskaps- og fødselsovervåking for å forbedre helseutfall for både mor og barn på kort, men også på lang sikt. Utover de umiddelbare følgene av svangerskapskomplikasjonene etter fødselen kan morkakesvikt også ha ugunstige helseeffekter senere i livet, slik som økt risiko for hjerte-kar-relatert sykdom for både mor og barn. Vi håper derfor våre forskningsresultater kan få betydning både for klinisk håndtering av fødsler og for helse på tvers av generasjoner.
 

PREPPeD-studien: Morkakehelse og svangerskapsutfall

Stipendiat Sophie Bowe, cand.med.
E-post sopbow@ous-hf.no
Institusjon der prosjektet er tilknyttet Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus - Ullevål
Prosjektleder Meryam Sugulle
Telefon 22119800
E-post uxsume@ous-hf.no
Veileder/faglig ansvarlig Meryam Sugulle og Anne Cathrine Staff
Tildelt beløp 700 000 i 2017 og 700 000 i 2018 (ExtraStiftelsen) og 100 000 i 2017 (LUBs forskningsfond)
Prosjektets varighet 2017-2020
Midler tildelt fra Stiftelsen Dam og LUB

i

Opprinnelig trykket i "Forskningspresentasjon for prosjektår 2017" i Oss foreldre imellom 2.17