Fosterovervåking i fødsel er viktig for å vurdere om barnet har det bra under fødselen. Som en del av denne overvåkingen vurderer helsepersonell livmorhalsåpningen for å bestemme fremgang i fødselen. Langsom fødsel øker risikoen for uheldig utfall hos mor og barn. Opptil en tredel av førstegangsfødende opplever langsom fødsel, og i vår fødepopulasjon er manglende identifisering av tilstanden et vanlig funn ved gjennomgang av uheldige hendelser. Tidlig oppdagelse av langsom fødsel kan redusere risiko for uheldig fødselsutfall hos mor og barn.

Etterlyser forskning

I Norge er praksis at observert livmorhalsåpningsmål plottes i et elektronisk diagram og sammenlignes med en "varsellinje" som viser en forventet fremgang på 1 cm per time. Selv om denne metoden brukes rutinemessig, mangler det evidens på nytteverdien. Basert på funnene fra flere observasjonsstudier, har forskere stilt spørsmål ved om varsellinjen er en gyldig terskel for å vurdere hvorvidt fremgangen er tilstrekkelig. Verdens helseorganisasjon anbefaler at varsellinjen ikke brukes for å definere tilfredsstillende fremgang i fødsel og etterlyser videre forskning på livmorhalsåpningsmål og fremgang i fødsel.

Den utbredte bruken av varslingslinjen for å identifisere kvinner og barn med risiko for uheldig utfall har betydelige effekter i klinisk praksis, noe som fører til unødvendige inngrep på grunn av en oppfatning om at fødselsfremgangen er for langsom. Å få en økt forståelse for nytteverdien av denne metoden vil derfor gi betydelige fordeler for pasienter og helsepersonell. Studier utført til dags dato har hovedsakelig fokusert på definisjonen av prosentilterskler og evaluering av deres evne til å oppdage uheldig utfall for mor og barn. En slik tilnærming er ikke tilstrekkelig.

Estimere risiko

I dette prosjektet ønsker vi derfor å vurdere forholdet mellom avvikende fremgang i fødsel og økt risiko for sykelighet og dødelighet. Vi vil utvikle prognosebaserte referanser som kan brukes i kombinasjon med annen informasjon for å estimere risikoen for uheldig utfall og behovet for passende intervensjoner, basert på opplysninger fra om lag 50 000 fødsler ved Oslo universitetssykehus i perioden 2014-2019, herunder informasjon om diagnoser, komplikasjoner og inngrep under graviditet og fødsel, og fødselsutfall.

Risikokurver vil representere en vesentlig endring og forbedring av forståelsen av langsom fremgang i fødsel og kunne ha stor helsemessig innvirkning.  

PROGRESS-studien – Utvikling av en ny metode for fødselsovervåking basert på livmorhalsåpningsmål

Prosjektleder: Aase Devold Pay, jordmor og assisterende avdelingsleder Fødeavdelingen
E-post: aaspay@ous-hf.no
Institusjon: Oslo universitetssykehus (OUS)
Tildelt beløp: 100 000
Prosjektets varighet: 2018-2021
Tildelt midler fra: LUBs forskningsfond

i