LUB stiller gjennom sitt forskningsfond midler til rådighet for forskning på uventede dødsfall i perinatalperioden og i spedbarns- og småbarnsalder, samt forskning på sorg etter dødsfall. 

Dette innbefatter midler til forskning som direkte eller indirekte vil kunne bedre diagnostikk, viten om risikofaktorer, utløsermekanismer og dødsmekanismer ved alle typer uventede dødsfall i perinatalperioden og i spedbarns- og småbarnsalder. Forskning på sorg innbefatter studier som vil gi økt kunnskap om konsekvenser av sorg, hvordan mestre og leve med tap samt virkningen av ulike sorgstøttetiltak med særlig fokus på forebygging/behandling av kompliserte sorgreaksjoner.

LUB kan også gi støtte til kvalitetsforbedringsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten, som underbygger LUBs målsettinger om at færre barn skal dø i perinatalperioden og i sped- og småbarnsalder og bedret oppfølging og støtte til familier som har mistet barn.

Total tildelingsramme i 2024 er 1 000 000 kr. 

Søknadsfristen for å søke midler fra vårt forskningsfond er 1. juni 2024.

Tildeling av midler: 1. oktober.

Last ned retningslinjer og søknadsskjema her:

Retningslinjer LUBs forskningfond (PDF, 186KB)

Søknadsskjema 2024 (DOCX, 328KB)

Fullstendig søknadsskjema med vedlegg (som én samlet PDF, om mulig) sendes post@lub.no. Merk: LUBs forskningsfond  

Hvem vurderer søknadene?

LUBs fondsutvalg består av fire kvalifiserte forskere og én foreldrerepresentant. Medlemmene av fondsutvalget vurderer søknadene som kommer inn til forskningsfondet til fristen 1. juni hvert år. Tre av forskerne har medisinsk fagkompetanse innenfor hvert sitt relevante fagfelt: patologi, epidemiologi og fysiologi. Den fjerde forskeren har psykososial fagkompetanse. Fondsutvalget gjør en uvurderlig frivillig innsats for å sikre at fondsmidlene går til verdige og gode forskningsprosjekter som er i tråd med LUBs formål og hensikter.

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt over 40 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra Landsforeningen uventet barnedøds inntektsbringende arbeid; i hovedsak fra salg av lodd, kalender og fra gaver.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh på vilde@lub.no.
Søk forskningsmidler fra Stiftelsen Dam gjennom LUB