Helsekort for gravide - utsnitt med vekskurven.

Helsedirektoratet er i ferd med å lage nytt helsekort for gravide. Et utkast ble sendt på høring i vinter, og de arbeider nå med høringssvarene. Det vil bli flere endringer i det nye helsekortet. Se LUBs høringsinnspill til ny papirversjon av helsekort for gravide (PDF, 191KB).

Utdatert vekstkurve

Endelig blir ny symfyse-fundus-kurve (vekstkurve) tatt i bruk, en kurve som er tilpasset dagens gravide i Norge. Vekstkurven som fram til i dag er brukt for å følge med på babyens vekst i magen, er utdatert. På det nye helsekortet vil den gravides høyde, vekt og BMI før graviditeten registreres, noe som vil bidra til bedre kontroll med vektøkning og barnets vekst.

– Over halvparten av barna som dør i mors liv, er veksthemmede, det er derfor viktig å oppdage disse så tidlig som mulig i svangerskapet, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad, som er glad for at vi endelig får korrekte referansekurver for fostervekst. Se også Utdaterte vekstkurver i norsk svangerskapsomsorg.

Hun påpeker også at det er gledelig å se at det nå skal registreres ”kjenner liv”, dette betyr at kvinnen daglig kjenner fosteraktivitet. LUB har imidlertid spilt inn betydningen av å tilby den gravide redskap for å bli kjent med sitt barns daglige fosteraktivitet.

Følger med på snusbruk

En annen viktig endring er at snus nå er inkludert i helsekortet, og ikke lenger kun røyking. Mens røyking har gått sterkt tilbake, er det blitt mer vanlig å snuse også blant unge kvinner i Norge. Snus er skadelig for fosteret, studier tyder på at det er like skadelig som røyking, og gir økt risiko for dødfødsel. Se også: Røyking, nikotin og barnedød.

I tillegg vil den gravides landbakgrunn noteres, noe som kan gi viktig informasjon i forhold eventuelle behov for tettere oppfølging. Enkelte innvandrergrupper har økt risiko for sykdom og død i svangerskapet og bør ha tettere oppfølging.   

Sterke reaksjoner på papirversjon

Det nye helsekortet er planlagt å komme i papirutgave og ikke digitalt. Dette har vakt sterke reaksjoner blant jordmødre og leger som forventet digitalt helsekort. Også flere andre høringsgrupper synes det er merkelig at digitalt helsekort ikke er prioritert, og at man velger å bruke midler på utvikle en ny papirversjon. Grunnen til forsinkelse av digitalt helsekort skyldes at Helsdirektoratets krav til sikkerhetsløsninger ikke er ivaretatt enda. 

Ifølge Helseminister Bent Høie står elektronisk helsekort for gravide imidlertid på planen i nasjonal handlingsplan for e-helse, og han vil ta opp behovet for å prioritere dette med Helsedirektoratet. 

LUB er imidlertid glad for at nytt helsekort nå kommer på plass selv om det er i papirversjon. Det er uvisst hvor lenge til vi måtte ha ventet dersom den digitale løsningen skulle kommet på plass først.

– Det ville vært uforsvarlig å fortsette å bruke utdaterte vekstkurver enda lenger når vi vet at dette kan handle om liv og død for ufødte barn, sier Giving Kalstad.