LUBs eget fondsutvalg, som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi, vurderte årets søknader og leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok bevilgningen. Tusen takk for den gode jobben dere i fondsutvalget gjør!

LUBs forskningsfond gir støtte til forskning på uventede dødsfall i svangerskapet, i spedbarns- og småbarnsalder og til sorgforskning.

Følgende prosjekter fikk støtte:

  • Dødsfall hos barn i Norge 1990-2023. Prosjekttema: Årsaker, endringer og sosioøkonomiske forskjeller i dødsfall blant barn og ungdom. Forsker: Ketil Størdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 100 000 kroner.
  • Genetisk hjertesykdom ved plutselig uforklart død hos barn mellom 0-4 år. Prosjekttema: RNA-sekvensering på hjertebiopsier. Forsker: Marit Kristine Smedsrud, Avdeling for medisinsk genetikk og Avdeling for rettsmedisin, Oslo universitetssykehus. 300 000 kroner.
  • Norsk sorghjelp-studie (NORHJELP-studie). Prosjekttema: Etterlattestudien: psykosial oppfølging av etterlatte foreldre og søsken ved plutselig, uventet eller voldsom barnedød. Forsker: Nataskja-Elena Kersting Lie, Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 156 000 kroner.
  • Kvalitetsregister for perinatal patologi. Prosjekttema: Databasebedrift for kvalitetsforbedring innenfor perinatal patologi, fokusert på perinatal dødelighet og diagnostisk tilbud. Forsker: Anton Baysa, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus Ullevål. 200 000 kroner.
  • APPEAL prosjekt - forebygging perinatal og maternell sykelighet og dødelighet. Prosjekttema: Forekomst og risiko for perinatal død og preterm fødsel blant gravide med behov for sykehusinnleggelse eller reseptbelagte medikamenter under svangerskapet. Forsker: Katariina Laine, Oslo universitetssykehus. 104 000 kroner.
  • Komplisert sorg behandling. Prosjekttema: Utvikling og evaluering av en kognitiv atferdsterapi internettbehandling for komplisert sorg. Forsker: Josefin Sveen, Senter for Krisepsykologi. 140 000 kroner.
     

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt over 40 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra LUBs inntektsbringende arbeid, i hovedsak fra gaver og salg av lodd og kalender.

Tusen takk til alle som har gjort det mulig for LUB å støtte disse forskningsprosjektene!

Ønsker du å støtte LUBs forskning?
Vipps til 10591 / gi en pengegave

i