Mars 2011: Inntil nylig har retningslinjene vært at kvinnene får første overtidsvurdering to uker over termin. Dette er retningslinjer de fleste sykehus forholder seg til. Høsten 2010 oppdaterte Norsk Gynekologisk Forening retningslinjene for overtidige svangerskap. Nå står det at ”Kvinnen bør tilbys en vurdering ved 290-294 dager (7-12 dager over TUL).” Dette innebærer at sykehusene fortsatt kan velge å gjøre alt som før.

Les artikkelen Norge mot resten på Sykepleien.no, her gis god oversikt over temaet og konsekvensene av de nye retningslinjene.

Se også: Anbefalinger for håndtering av overtidige svangerskap (publisert etter at Helsedirektoratet endret anbefalingene sommeren 2011)

Kvinner bør ha medbestemmelsesrett!

– Den gravide kvinnen bør ha medbestemmelsesrett vedrørende fødselen. Ny internasjonal forsking har vist at flere liv kan bli reddet ved at kvinner vurderes og tilbys induksjon en uke etter termin. Når dette ikke implementeres i gjeldende retningslinjer, kan den gravide oppleve at det gambles med barns liv og de vordende foreldrenes trygghet, sier fagsjef Trine Giving Kalstad.

Uenige

Debatten omkring overtidighet og indusering har pågått lenge. I desember 2009 gikk J. Frederik Frøen, avdelingsdirektør ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt hardt ut i en kronikk i Dagens medisin. Han hevder risikoen for dødfødsler øker drastisk ved overtid, og at man kan forebygge dette ved å indusere tidligere. ”Dødfødsler ved overtid skjer nå mer enn 100-200 prosent oftere enn ved fødsel i terminuken.” Frøen mener dagens kunnskap peker på at gravide bør tilbys induksjon en gang mellom en og to uker etter termin. Norsk gynekologisk forening (NGF) er uenige med Frøen, og svarte med et motinnlegg i Dagens medisin i januar. De viser til at risikoen for dødfødsel ved termin (svangerskapsuke 40) er 0,55 per 1000, i uke 41 på 0,84 og i uke 42 på 1,05. Risikoen for dødfødsel i uke 41 er altså under én promille, noe NGF mener er lavt. Frøen sier, på sin side, at risikoen dobles i løpet av disse to ukene og selv om det ”bare” er snakk om promiller, gjelder dette enkeltmenneskers skjebne. NGF hevder at de fleste av disse dødsfallene er uunngåelige. Mens Frøen hevder de fleste av disse dødfødslene kan unngås. Både NGF og Frøen viser til vitenskapelige studier, men ulike studier peker altså i ulik retning, og tall kan tolkes ulikt.

Nye rutiner internasjonalt og ved enkelte norske sykehus

St. Olavs hospital, Sykehuset Lillehammer, Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus har pr mars 2011 lagt om sine rutiner. Der gis de gravide mulighet til induksjon ved 41 svangerskapsuker. Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Canada, USA, Australia og New Zealand har allerede gjort det samme. - Folkehelseinstituttet vil informere Helsedirektoratet om den tvilen som hersker om eksisterende retningslinjer, og foreslå at direktoratet utvikler og implementerer nye nasjonale retningslinjer. Dette arbeidet vil avklare om Norge vil følge den praksisen som brer seg i resten av verden, skrev Frøen i et motsvar til NGF i Dagens medisin 31.01.10.

Nye retningslinjer fra NGF ikke gode nok

Selv om det er positivt at NGFs nye retningslinjer åpner opp for at sykehusene kan tilby kvinnen vurdering en uke på overtid, er de fortsatt ikke gode nok. Sykehusene kan velge å gjøre alt som før. Det er fortsatt mulig å la kvinnene gå opptil 43 uker. – Det er skremmende og skuffende at norske helsemyndigheter og deler av fagmiljøene ikke tar ny forskningskunnskap på alvor og lar dette få konsekvenser for fødselsomsorgen. Dette er provoserende overfor foreldre som har opplevd å miste barn og særlig frustrerende er det at det i dag er geografisk tilhørighet som avgjør om du får dette tilbudet eller ikke, sier Kalstad. – Enkelte sykehus har allerede valgt å implementere de internasjonale retningslinjene og tilbyr kvinnen indusering en uke etter termin. At barnets trygghet ved fødselen nå avhenger av stedet du bor, forteller oss at dagens retningslinjer for overtidighet ikke er gode nok, avslutter Kalstad.

Se også:

Debattinnlegg i Dagbladet: "Valgfrihet for gravide på overtid" av Frederik Frøen 9.03.11, og "La gravide avgjøre" av fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad 11.03.11.