De fleste arbeidsplasser opplever at medarbeidere mister en av sine nærmeste. Det er en situasjon som kan innebære en stor belastning for den som mister, men det er også en situasjon som kan være vanskelig å møte for ledere og arbeidskolleger. Sorg tapper en for krefter og vil i de fleste tilfeller redusere arbeidskapasiteten. Sorg er ikke bare en indre følelsestilstand, det er i høyeste grad noe som påvirker og påvirkes i samspill med andre mennesker. Gevinsten av å ha en velfungerende medarbeider tilbake i jobb vil komme både den etterlatte, bedriften og samfunnet generelt til gode. Det er derfor viktig at arbeidsgiver og kollegaer har innsikt i hva sorg gjør med et menneske og hvordan man best kan tilrettelegge jobbsituasjonen. Arbeidsplassen utgjør ofte en viktig del av en persons nettverk, og for de fleste er gjenopptagelsen av arbeid av stor betydning for å normalisere hverdagen. De som vender tilbake til arbeidet relativt raskt, klarer seg ofte bedre enn dem som går lenge uten å være i jobb. Dersom en arbeidsplass møter en arbeidstager i sorg med et støttende og ivaretakende arbeidsklima vil det gjøre veien tilbake i jobb raskere og mer skånsom. 

 

I dette heftet vil vi først beskrive reaksjoner som mange ansatte i sorg opplever, før vi gir konkrete råd om hvordan situasjonen best kan møtes på arbeidsplassen.I forhold til alt vi skriver senere ber vi lesere huske på at hver persons reaksjoner er forskjellige og at det er viktig å ta utgangspunkt i hvordan den ansatte på din arbeidsplass reagerer og ønsker å bli møtt. 

 

Ved utarbeidelsen av heftet, har vi først og fremst hatt plutselige dødsfall i tankene. Slike dødsfall medførervanligvis en blanding av sorg og traume. Sorg har sterk lengsel, savn og søken etter den og det en har tapt som de viktigste kjennetegnene. Traumevirkninger som følger dødsfall som skjer plutselig eller dramatisk, slik som plutselig barnedød, ulykker, mord og selvmord kjennetegnes av gjenopplevelser, kroppslig uro og forsøk på å unngå påminnelser om det som har skjedd. Slike ettervirkninger forsterker sorgreaksjonene. Det meste av det vi skriver har imidlertid like stor gyldighet uansett dødsårsak. Langvarig sykdom forut for døden kan føre til utmattelse og tretthet hos pårørende, slik at de i arbeidssituasjonen har lite overskudd og får større fravær. Slitasje i forbindelse med stell og oppfølging av den som var syk gjør også at etterlatte kan trenge god tid til å hente seg inn etter at dødsfallet skjer.  

 

Når vi snakker om etterlatte medarbeidere, tenker vi på ansatte som har mistet en av sine nærmeste, som mor, far, ektefelle eller partner, søsken eller barn. Blant disse dødsfall regnes det å miste et barn som det verste og gir de mest omfattende og langvarige, for ikke å si varige, konsekvensene. Det betyr ikke at andre dødsfall er spesielt lette å komme igjennom, men det å oppleve at ens eget barn dør regnes på tvers av alle kulturer som det verst tenkelige dødsfall. Slike dødsfall er forbundet med svekket helse, tidligere død og svært omfattende ettervirkninger for de fleste. Men tapet av ektefelle, søsken eller foreldre kan også gi omfattende reaksjoner og omstillingsproblemer. Hvor nær og intens relasjonen var, har selvfølgelig stor betydning for hvordan det blir å leve videre. 

 

Dette heftet håper vi vil gjøre det lettere for ledere og kolleger å møte ansatte i sorg og legge til rette for at medarbeidere kan mestre sin nye livssituasjon. Vi vil omtale støtte til ansatte som har opplevd å miste en av sine nærmeste, men ikke dekke situasjoner der arbeidsstedet selv opplever å miste en medarbeider. Mye likt vil likevel gjelde ved slike dødsfall.


Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov og dr. philos Kari Dyregrov er medforfatter, begge fra Senter for Krisepsykologi i Bergen. Sitatene i heftet gjenspeiler ulike erfaringer som mennesker i sorg og deres kolleger har gjort seg fra møtet med arbeidslivet etter tapet av en kjær person. Tusen takk for deres bidrag! 

Heftet er redigert av prosjektansvarlig Kristiane Myckland og fagsjef Trine Giving Kalstad i Landsforeningen uventet barnedød. 

1. utgave oktober 2008, opplag 7000. Produksjon og layout: Holtmann reklamebyrå. Foto: André Clementsen.

Heftet er finansiert av stiftelsen Helse og Rehabilitering.