Behov for forebyggende hjelp

Den viktigste støtten til barn i sorg og krise gis fra familie, venner og nettverk. Å lære seg å leve med sin tapssituasjon er en tidkrevende prosess. Omgivelsene kan imidlertid oppleve utilstrekkelighet eller mangle ressurser til å gi barna det de trenger av støtte og tid til bearbeiding. Deltakelse i et familietilbud eller i en barnegruppe kan være til forebyggende hjelp. Eksempler på hvor dette finnes;

 • Foreningen fangers barn
 • Voksne for barn
 • Familietilbud og søskengrupper ved Kreftavdelinger, Hospice og palliative enheter når barn eller foreldre har kreft
 • Familietilbud ved Montebello-senteret når barn eller foreldre har kreft
 • Sorgstøttetilbud i kommunehelsetjeneste og ved sykehus
 • Helsesøster eller sosiallærer på skolene


Behov for psykologisk behandling

Det er to typer risikoforhold som tilsier at barnet kan trenge psykologisk behandling. Risikoforhold kan ligge i selve hendelsen eller i barnets historie og erfaring, eller det kan være sorgreaksjoner eller væremåter som tilsier at barnet trenger snarlig profesjonell oppfølging. Et barn utsatt for en traumatisk hendelse må følges godt med tanke på eventuell behandling.

Blant risikoforhold kan nevnes:

 • voldelig eller uventet dramatisk dødsfall
 • vitne til uventet dødsfall
 • stor grad av hjelpeløshet i situasjonen
 • tidligere ubearbeidede kriser eller traumer
 • tidligere angst og/eller depresjon hos barnet
 • manglende sosialt nettverk
 • manglende kommunikasjon og åpenhet i hjemmet


Reaksjoner og væremåter der barnet kan trenge mer hjelp:

 • barnet trekker seg unna venner og voksne
 • barnets væremåte endres drastisk og vedvarende (eksempelvis blir tøff/aggressiv)
 • barnet utvikler sterk angst som går ut over daglig fungering
 • barnet reagerer med sterk selvbebreidelse
 • barnet har plagsomme fantasier/minner som hindrer søvn og hvile
 • skoleprestasjoner svekkes over lengre tid
 • barnet snakker om å skade seg selv eller å ta sitt eget liv


Dersom barnet trenger profesjonell hjelp kan fastlegen henvise barnet/familien til barne- og ungdomspsykiatrien eller til Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste der foreldre og lærer samarbeider for henvisning). Det er bedre å få én utredning for mye enn å vente til barnets problemer har festet seg. Det er betydelig lettere å forebygge enn å behandle.