§ 1 NAVN OG FORMÅL

1.1 Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød

(Norwegian SIDS and Stillbirth Society).

1.2 Landsforeningen uventet barnedød er en landsomfattende frivillig organisasjon hvis formål er å;

 1. Gi aktiv hjelp og likepersonstøtte til familier som opplever sorg etter å ha mistet barn i svangerskapet, i spedbarnsalder og i småbarnsalder.
 2. Drive forebyggingsvirksomhet og formidle informasjon til befolkningen generelt og til helsepersonell om dødsfall i perinatalperioden og i spedbarns- og småbarnsalder.
 3. Formidle informasjon og kunnskap om sorg og sorgstøtte til befolkningen generelt og til faggrupper og -miljøer som er i kontakt med etterlatte familier.
 4. Bidra til redusert forekomst av dødsfall i perinatalperioden, i spedbarns- og småbarnsalder, ved å påvirke bevilgende myndigheter og politikere til høyere prioritering av forebygging og relevant forskning. Stimulere helsevesenet og relevante institusjoner og miljøer til forskning omkring årsakene til og virkningene av slike dødsfall.
 5. Påvirke det offentlige hjelpeapparatet til lik praksis i håndteringen av slike dødsfall og god oppfølging av de pårørende.
 6. Stille midler til rådighet for forskning på uventede dødsfall i perinatalperioden, i spedbarns- og småbarnsalder, samt forskning omkring sorg etter dødsfall.

§ 2 MEDLEMSKAP

Landsforeningen uventet barnedød har følgende typer medlemskap:

2.1 Medlemskap

Enhver enkeltperson eller familie som har mistet barn i svangerskapet, i spedbarnsalder eller småbarnsalder, kan være medlem i Landsforeningen uventet barnedød. I medlemskapet kan begge foreldre/foresatte samt hjemmeboende barn inngå. Foreldre/foresatte med ulik bostedsadresse må tegne hvert sitt medlemskap. Søsken, besteforeldre og onkler/tanter kan også være medlemmer. Medlemmene skal betale kontingent fastsatt av landsmøtet. Ved innmelding og førstegangsbetaling av kontingent etter 1. november gjelder betalingen også for påfølgende år.     

Medlemmene har følgende rettigheter:

- stemmerett på medlemsmøter

- kan velges til tillitsverv i foreningen

- delta på møter som kan være forbeholdt medlemmene

- abonnement på foreningens magasin
 

2.2 Støttemedlemskap

Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, familier og organisasjoner/institusjoner/firmaer. Støttemedlemskap innebærer økonomisk støtte til Landsforeningen uventet barnedød og gir ingen medlemsrettigheter utover abonnement på foreningens magasin. Støttemedlemmene skal betale kontingent fastsatt av landsmøtet. Ved innmelding og førstegangsbetaling av kontingent etter 1. november gjelder betalingen også for påfølgende år.

2.3 Utmeldelse

Melding om utmeldelse gis til foreningens administrasjon. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år strykes som medlem hvis kontingenten forblir ubetalt etter skriftlig anmodning.

§ 3 LANDSMØTET

3.1 Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Landsmøtet avholdes annethvert år innen utgangen av juni. I år uten landsmøte avholdes det i stedet et årsmøte i representantskapet (se § 4).

3.2 Landsmøtet er sammensatt av delegater fra landsstyret og fylkeslagene etter følgende regler:

 • 1-50 medlemmer: 2 delegater
 • 51-100 medlemmer: 3 delegater
 • 101-200 medlemmer: 4 delegater
 • + 201 medlemmer: 5 delegater

Delegatantallet regnes av antall betalende medlemmer ved siste årsskifte før landsmøtet. For å sikre distriktsrepresentasjonen kan én kontaktperson fra hvert av fylkene uten fylkeslag stille som delegater. Øvrige deltakere gis observatørstatus. Ved behov inviteres en representant fra fagråd og fondsutvalg samt representanter fra eventuelle komiteer/utvalg nedsatt av landsstyret. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer. Påmelding må skje innen kunngjort frist. Minst ett av valgkomiteens medlemmer skal stille på landsmøtet. Foreningens generalsekretær, eller generalsekretærens stedfortreder, skal delta på landsmøter. Øvrige medarbeidere kan være til stede i den utstrekning det er ønskelig.

3.3 Landsmøtet skal:

a) Behandle foreningens årsberetning og årsregnskap for siste kalenderår.
b) Orienteres om budsjett og mål- og tiltaksplan for inneværende kalenderår.
c) Behandle forslag om vedtektsendringer.
d) Fastsette medlemskontingent.
e) Behandle retningslinjer for bruk av forskningsmidler.
f) Velge styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Funksjonstiden for disse er inntil landsmøtet om to år.
g) Velge revisor. Funksjonstiden er inntil representantskapets årsmøte påfølgende år.
h) Velge valgkomité på tre personer som skal forestå valget på neste landsmøte. Funksjonstiden for disse er inntil landsmøtet om to år.
i) Behandle øvrige saker som er satt opp på den vedtatte dagsorden.

Kun delegater har stemmerett på landsmøtet. Stemmeretten for landsstyret gjelder ikke i vedtak angående årsberetning og årsregnskap. Landsmøtet velger selv møtedirigent(er), referent(er) og to delegater til å kontrollere og signere protokoll.

3.4 Kunngjøring av landsmøtet og invitasjon til medlemmer gjøres via lub.no og via e-post til alle fylkeslag og til kontaktpersoner i fylker uten fylkeslag senest ti uker før landsmøtet. Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må være skriftlig tilsendt landsstyret innen sju uker før landsmøtet. Sakspapirer, herunder forslag til landsmøtet, sendes til fylkeslagene og alle påmeldte deltagere senest to uker før landsmøtet. Forslag som ikke er sendt inn innen fristen, kan ikke legges fram for landsmøtet uten at et flertall av landsstyret eller 2/3 flertall på landsmøtet er for at saken skal behandles.

3.5 Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret eller når det kreves av halvparten av fylkeslagene etter vedtak på medlemsmøte. Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de sakene det er innkalt for. Forslag til dagsorden sendes til alle medlemmene og sakspapirene sendes til fylkeslagene senest fire uker før ekstraordinært landsmøte. Utover dette gjelder regler for ordinært landsmøte også for ekstraordinært landsmøte.

§ 4 REPRESENTANTSKAPET OG ÅRSMØTE

4.1 I år uten landsmøte avholdes det i stedet et årsmøte i representantskapet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni. Representantskapet er foreningens høyeste myndighet når det er samlet til årsmøte.

4.2  Representantskapet er sammensatt av lederne i foreningens respektive fylkeslag. Det skal velges en personlig vara blant de øvrige styremedlemmene i fylkeslaget. Unntak gjøres der fylkeslagets leder også er valgt inn som medlem eller varamedlem i landsstyret. I slike tilfeller velger fylkeslaget et annet fylkeslagsstyremedlem til representantskapet, samt en personlig vara for denne. Funksjonstiden er frem til fylkeslagets årsmøte det påfølgende år. Se også §  7, pkt. 7.4.

4.3 Medlemmer av representantskapet og landsstyret er delegater med møteplikt, forslagsrett og stemmerett på årsmøtet. Stemmeretten for landsstyret gjelder ikke i vedtak angående årsberetning og årsregnskap. Øvrige deltakere gis observatørstatus. Foreningens generalsekretær, eller generalsekretærens stedfortreder, skal delta på representantskapsmøter. Øvrige medarbeidere kan være til stede i den utstrekning det er ønskelig.

4.4 Årsmøtet skal:

a) Behandle foreningens årsberetning og årsregnskap for siste kalenderår.
b) Orienteres om budsjett og mål- og tiltaksplan for inneværende kalenderår.
c) Velge revisor. Funksjonstiden er inntil landsmøtet påfølgende år.
d) Behandle øvrige saker som satt opp på den vedtatte dagsorden.
 

4.5 Representantskapet velger selv møtedirigent(er), referent(er) og to delegater til å kontrollere og signere protokoll.

4.6 Landsstyret og fylkeslagene sendes invitasjon senest ti uker før årsmøtet. Hvert fylkeslag må videreformidle invitasjonen til dets medlem, og vara, i representantskapet så snart det er avklart hvem som skal inneha disse vervene. Sakspapirer, herunder forslag til årsmøtet, sendes til fylkeslagene og alle påmeldte deltagere senest to uker før årsmøtet.

4.7 Representantskapet kan avholde møter utover årsmøtet når landsstyret eller minst halvparten av representantskapets medlemmer finner det nødvendig.

§ 5 LANDSSTYRET

5.1 Landsstyret skal bestå av fem medlemmer, samt to varamedlemmer rangert etter stemmetall. Funksjonstiden for styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer er to år. Et av styremedlemmene, med relevant erfaring/ fagkompetanse, kan velges utenfor organisasjonen. Leder velges direkte av landsmøtet. Landsstyret konstituerer seg selv, herunder valg av nestleder. Personer som er medlem eller varamedlem i landsstyret kan ikke velges til å representere et fylkeslag i representantskapet.

5.2 Landsstyret er foreningens høyeste ledelse mellom landsmøter og årsmøter i representantskapet. Det har ansvar for at virksomheten til Landsforeningen uventetbarnedød drives i tråd med de vedtektsbestemte formål og de vedtak som er truffet på landsmøtet og i årsmøtet. Landsstyret er ansvarlig for forberedelsene av landsmøtet og årsmøtet, slik at disse kan avvikles i henhold til vedtektene. Herunder legger landsstyret frem årsberetning, revidert regnskap, mål- og tiltaksplan og budsjett for behandling på landsmøtet/årsmøtet.

5.3 For at landsstyret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styrets medlemmer være til stede. Ved stemmelikhet skal leders stemme være utslagsgivende.

5.4 Varamedlemmene innkalles ved behov og gis stemmerett dersom noen av de faste styremedlemmene er fraværende. Hvis et av de faste styremedlemmene går ut av styret, trer 1. varamedlem inn i dennes sted. Videre trer 2. varamedlem inn dersom et annet styremedlem trer ut.

§ 6 VALGKOMITEEN

6.1 Valgkomiteen innstiller for valg som skal skje på landsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal foreligge tidsnok til at den kan bli sendt ut med sakspapirene til landsmøtet.

6.2 Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, og velges av landsmøtet for to år. Valgkomiteens medlemmer må fratre dersom de selv er kandidat til noen av de valg landsmøtet skal foreta. Denne begrensningen gjelder ikke ved gjenvalg til valgkomiteen.

6.3 Valgkomiteen skal innhente forslag til kandidater fra fylkeslag, tillitsvalgte og medlemmer, samt andre med kjennskap til potensielle kandidater. Valgkomiteen skal også selv arbeide aktivt med å rekruttere kandidater. Kandidater som innstilles må være forespurt av valgkomiteen på forhånd. Valgkomiteen skal ved sin innstilling til landsstyre forsikre seg om at de forespurte kandidater har det engasjement som er nødvendig for å inneha et slikt tillitsverv. Valgkomiteen skal også orientere potensielle kandidater om omfang og innhold i et slikt tillitsverv. Valgkomiteen skal ta hensyn til de kompetanse- og erfaringsbehov landsstyret har, samt arbeide for balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning på kandidatene. Valgkomiteen bør påse at det ved valg tilstrebes en viss kontinuitet.

6.4 Minst ett av valgkomiteens medlemmer skal delta på landsmøtet for å legge frem valgkomiteens innstilling. Videre kan en representant fra valgkomiteen stille på foreningens seminarer.   

§ 7 FYLKESLAG OG KONTAKTPERSONER

7.1 Det kan opprettes fylkeslag som omfatter medlemmene som bor i hele eller store deler av ett eller flere fylker. Fylkeslagene godkjennes av landsstyret.

7.2 Fylkeslagene skal årlig, innen utgangen av februar, avholde et årsmøte som er åpent for alle medlemmer i fylkeslaget. Invitasjon sendes fylkeslagets medlemmer senest to uker før møtet.

7.3 Fylkesårsmøtet behandler årsberetning og revidert årsregnskap. Videre velges nytt styre som minimum skal bestå av leder, kasserer og sekretær, samt en revisor uten tilknytning til styret. Disse velges for minst ett og inntil to år av gangen. Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtet. Fylkeslaget skal uten opphold oversende årsberetning, revidert regnskap og årsmøteprotokoll til landsstyret.

7.4 I år uten landsmøte skal fylkeslagene være representert på årsmøtet i representantskapet. Fylkeslagets leder inngår automatisk som medlem av foreningens representantskap og har møteplikt på dets årsmøte. Umiddelbart etter fylkeslagets årsmøte skal fylkeslagets styre velge en personlig vara for vedkommende blant de øvrige styremedlemmene. Unntak gjøres hvis fylkeslagets leder er valgt inn som medlem eller varamedlem i landsstyret. Fylkeslagsstyret skal i slike tilfeller velge et annet styremedlem til representantskapet, samt en personlig vara for denne. Informasjon om fylkeslagets medlem i representantskapet og dennes vara oversendes uten opphold til landsstyret. Funksjonstiden i representantskapet er frem til fylkeslagets årsmøte det påfølgende år.

7.5 Landsforeningen uventet barnedød skal ha et landsomfattende nettverk av kontaktpersoner som på vegne av foreningen driver lokalt, frivillig, likepersonbasert sorgstøttearbeid overfor rammede familier. Kontaktpersoner godkjennes av landsstyret, og skal drive sin virksomhet i henhold til retningslinjer fastsatt av landsstyret. 

§ 8 FAGRÅDET


8.1 Fagrådet skal være et strategisk rådgivende organ for foreningen.

8.2 Fagrådet skal i tillegg til en foreldrerepresentant være sammensatt av minimum fem fagpersoner, som for Landsforeningen uventet barnedød besitter relevant kompetanse, eksempelvis leger, sykepleiere, jordmødre og psykologer. Staben skal også være representert på fagrådets møter. Det avholdes minimum to møter per år.

8.3 Medlemmer av fagrådet oppnevnes av landsstyret og har en funksjonstid på to år med mulighet for gjenoppnevning. Leder velges av fagrådet selv for ett år av gangen.

8.4 Fagrådet skal avgi en årsrapport som tas inn i foreningens årsberetning.

8.5 Leder av fagrådet har møterett til landsstyremøtene med tale- og forslagsrett, men innkalles til møter kun ved behov.

§ 9 FORSKNINGSFONDET OG FONDSUTVALGET

9.1 Landsstyret har myndighet til å bevilge midler til forskning på uventede dødsfall i perinatalperioden og i spedbarns- og småbarnsalder, samt sorg og sorgbearbeidelse. Vedtak gjøres på bakgrunn av de retningslinjer landsmøtet vedtar, samt de anbefalinger fondsutvalget gir.

9.2 Fondsutvalget og dets leder oppnevnes av landsstyret og består av fem medlemmer. Fire av disse  skal være høyt kvalifiserte forskere med erfaring i å vurdere prosjektsøknader. Ett av medlemmene skal være en forsker med nødvendig kompetanse til å vurdere søknader som omhandler forskning omkring sorg og sorgbearbeidelse. Det femte medlemmet skal være et av Landsforeningen uventet barnedøds medlemmer. Funksjonstiden for medlemmene i utvalget er tre år og gjenoppnevning kan skje inntil én gang. Generalsekretær, eller den generalsekretær bemyndiger, er sekretær for fondsutvalget.

9.3 Tildeling fra forskningsfondet skjer etter vedtak i landsstyret om utlysning av midler. I helt spesielle tilfeller kan søknad om midler behandles utenfor den ordinære tildelingen av forskningsmidler. Fondsutvalget skal behandle søknadene og foreta en faglig vurdering ut fra gjeldende kriterier og kvalitetskrav. Fondsutvalget skal overfor landsstyret avgi en innstilling på hvilke prosjekter som bør innvilges støtte. Fondsutvalgets medlemmer kan ikke selv være søkere til forskningsfondet, og må ellers overholde alminnelige habilitetsregler.

9.4 Forskningsfondet kan i prinsippet deles ut i sin helhet, men landsstyret skal hvert år sette et tak på hvor mye av midlene som skal stilles til disposisjon for bevilgninger. Fondsutvalget vurderer selv hvor mye av det disponible beløp som bør bevilges.

9.5 Kriterier for tildeling av forskningsmidler er:

 1. Prosjektet skal være godkjent av Regional Etisk Komité der dette er aktuelt.
 2. Prosjektet skal være godkjent av Datatilsynet der dette er aktuelt.
 3. Forskere skal skrive en artikkel til forenings magasin.
 4. Regnskap for bruk av midlene leveres Landsforeningen uventet barnedød ved årsskiftet.
   

§ 10 OPPLØSNING


10.1 Oppløsning av Landsforeningen uventet barnedød må besluttes av landsmøtet på to påfølgende landsmøter, hvorav minst ett er ordinært, hver gang med 3/4 flertall av de avgitte stemmer, og etter innstilling fra landsstyret. Før landsmøtet behandler spørsmål om oppløsning, skal medlemsmøter i alle fylkeslag ha uttalt seg om spørsmålet.
 

10.2 Hvis Landsforeningen uventet barnedød opphører, skal midlene tilfalle fylkeslagene prosentvis etter antall medlemmer. Det forutsettes her at fylkeslagene anvender midler Landsforeningen uventet barnedød har mottatt som gave i henhold til skattelovens § 6-50 til foreningens formål.

§ 11     INHABILITET


1.1 En person som har tillitsverv i Landsforeningen uventet barnedød, må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som har særlig betydning for vedkommende selv, eller nærstående, slik at vedkommende må anses å ha en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Denne regel gjelder ikke ved valg til tillitsverv.

11.2 Personer som er gift, samboer, i slekt eller svogerskap med et medlem av landsstyret eller valgkomiteen i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, samt andre nærstående, kan ikke velges inn i landsstyret eller valgkomiteen.

§ 12 TAUSHETSPLIKT

12.1 Enhver person som er ansatt, har tillitsverv og/eller som virker som kontaktperson i Landsforeningen uventet barnedød, skal iaktta den nødvendige taushet om fortrolige forhold som vedkommende har fått kunnskap om gjennom tillitsvervet og sitt virke.

§ 13 VEDTEKTENE

13.1 Bare landsmøtet kan endre vedtektene. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling på landsmøtet uten i samband med et forslag som er satt fram på vanlig måte (se § 3, pkt. 3.4).