Personer som velges inn i fylkeslagsstyret har til felles at de engasjerer seg i viktig og meningsfullt frivillig arbeid etter å ha mistet barn. Inn i dette arbeidet har de med seg ulik kompetanse og en variert erfaringsbakgrunn. Det er positivt at styremedlemmene kan utfylle hverandre, både med ideer og i planlegging og gjennomføring av oppgaver, tiltak og aktiviteter.

Styremedlemmer kan ha ulike ønsker om hvilke aktiviteter og tiltak fylkeslaget bør prioritere, og dere kan se forskjellig på hvilke mål fylkeslaget bør ha. Dere kan også ha ulike forventninger til styrearbeidet og hvordan samarbeidet innad i styret bør være. Samtidig må dere forholde dere til oppgaver og rutiner som følger av vervet (se roller, ansvar og oppgaver).

Med en åpen og ærlig diskusjon om ønsker og forventninger, vil vil dere kunne finne fram til hvordan dere kan jobbe best mulig sammen. Et mål bør være at alle opplever å få bruke sitt engasjement og erfarer frivillig arbeid som positivt og meningsfullt!

Forventninger og ambisjoner

 • Avklar den enkeltes forventinger til styrets arbeid og samarbeidsform
 • Avklar hvilke ambisjoner dere skal ha for fylkeslaget, som er gjennomførbare og håndterlige
 • ”Jeg har sagt ja til et tillitsverv”:
  • Hvilket ansvar har jeg tatt på meg? Hvilke oppgaver kreves/forventes fra LUB?
  • Oppnå balanse mellom egne og andres forventninger
    

Spillerom for den enkelte

 • Avklare den enkeltes motivasjon: hva brenner du for?
 • La den enkelte få bidra med det den er god på og brenner for
 • Gi rom for at man kan si fra seg oppgaver man ikke er god på eller ikke håndterer
 • Vise åpenhet for nye ideer og måter å arbeide på
 • La den enkelte få oppleve eierskap til fylkeslagets arbeid
   

Styrets arbeid

 • Lage tydelige kjøreregler for styrets arbeid
 • Strukturere styrearbeidet og avklare møteform
  • Møtehyppighet? Møtelengde?
  • Hvordan skal våre styremøter gjennomføres?
  • Eksempel: diskutere saker først og deretter prat om andre ting
 • ”Profesjonalitet”: innkalling til styremøte, saksliste, møteledelse, møtereferat
 • Tydelig og saklig kommunikasjon
 • Oppgaver og rutiner: avklare hvilke oppgaver det kreves eller forventes at styret utfører, hvordan skal disse fordeles (hvem gjør hva?), samt hvilke rutiner styret skal ha for å sikre at oppgavene blir utført
 • God planlegging; lage årshjul for styrets arbeid og fylkeslagets aktiviteter, budsjett for fylkeslaget
   

Mellommenneskelig forhold

 • Aktivt rose og verdsette hverandre, ikke ta hverandre for gitt. Da er det også enklere å gi/få kritikk
 • Bevissthet om hvordan vi snakker med og om hverandre
 • Vise respekt for hverandre, for vervet og for arbeidet
 • Hvis problemer, ta det opp med en gang
 • Våge å være ærlige med hverandre
 • Utvise gjensidig tillit
 • Utvise raushet og forståelse, eksempelvis i situasjoner der en frivillig ikke har kapasitet
 • Skape trygge rammer og etablere klima der det er lett å gi beskjed om noe oppleves vanskelig og å be om hjelp
 • Respektere vedtak: uenighet innad er OK, men utad står vi samlet
   

Andre momenter

 • Representativt styre (mål å strekke seg etter ved sammensetning av styret)
  • Ulike (taps)erfaringer
  • Ulik kompetanse representert
  • Begge kjønn
  • Foreldre/besteforeldre
 • Spille på andre krefter
  • Alt arbeid må nødvendigvis ikke gjøres av styret
  • Engasjere andre medlemmer til å bidra
  • "Outsource" oppgaver