Dødfødsel/død ved fødsel

Når et barn er dødfødt etter 22. svangerskapsuke (Inkluderer forløsning i 22. svangerskapsuke) (gjelder fra 1.3.19)/ 26. svangerskapsuke (før 1.3.19) har moren rett til foreldrepenger i 30 dager (seks uker)* etter fødselen hvis hun har opparbeidet rett til foreldrepenger. Hvis moren ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger, har hun rett til å motta engangsstønad. Moren kan velge å motta engangsstønad istedenfor foreldrepenger. Dette gjelder også hvis barnet var levendefødt før 22. svangerskapsuke. Dersom barnet var dødfødt før 22. svangerskapsuke, har ikke mor krav på permisjon eller engangsstønad i forbindelse med dødsfallet.

*Omgjøring av redusert dekningsgrad. Ved dødfødsel/spedbarnsdød er forutsetningen for redusert dekningsgrad (80 %) ikke lenger til stede, og dekningsgraden omgjøres til 100 % forutsatt at man ikke allerede har kommet såpass langt ut i foreldrepermisjonen at dette vil medføre en større utbetaling enn man ellers ville hatt krav på. Man bør selv for sikkerhets skyld ta kontakt med NAV for å få omgjort til 100 prosent dekningsgrad/lønn.Dersom mor/far har valgt redusert dekningsgrad (80 prosent lønn), så kan dette omgjøres til 100 prosent lønn for de inntil seks ukene permisjon de får ved barns død. Man bør selv ta kontakt med NAV for å få omgjort til 100 prosent dekningsgrad/lønn.

Ved flerlingefødsler er det ikke mulig å gjøre om dekningsgraden dersom man har gjenlevende barn.

Disse rettighetene er i henhold til folketrygdloven kapittel 14 “Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon”:

Du må senest søke 3 måneder etter at foreldrepengene skulle ha startet for å sikre at du ikke mister dager med foreldrepenger. Søker du mer enn 3 måneder etter at foreldrepengene skulle ha startet mister du dager med foreldrepenger.

Se også generell informasjon om foreldrepenger og engangsstønad på www.nav.no.

Permisjon til far ved fødsel

Faren har rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel (arbeidsmiljøloven § 12-3 Omsorgspermisjon). Statlige og kommunalt ansatte får utbetalt lønn i omsorgspermisjonen, og også andre arbeidsplasser kan ha lignende ordninger. Dette er en permisjon som gis far ”for å bistå moren”. I arbeidsmiljøloven er det ikke spesifisert hva som skjer dersom barnet dør.

Fordi moren åpenbart har behov for bistand også når barnet dør, er den vanligste tolkningen av loven at far beholder retten til omsorgspermisjon.

Det er imidlertid rutine på mange sykehus å sykmelde far i forbindelse med dødsfallet, se Sykmelding nedenfor.
 

Barnet døde etter fødsel – i fødselspermisjonstiden / foreldrepengeperioden

Dersom et levendefødt barn dør i foreldrepengeperioden, har man rett til foreldrepenger* i seks uker etter dødsfallet. Dette forutsetter at rettighetene er opparbeidet og at det gjenstår minst seks uker av stønadsperioden (folketrygdloven § 14-9). Forutsatt at dødsfallet ikke skjer de første seks ukene etter fødselen (stønadsperiode forbeholdt moren), står foreldrene fritt til å dele de seks ukene mellom seg. Hvis de gjenopptar arbeidet før seks uker er gått, stoppes foreldrepengene.

*Se Omgjøring av redusert dekningsgrad ovenfor.
 

Barnet døde etter endt foreldrepengeperiode

Dersom barnet døde etter endt foreldrepengeperiode, har ikke foreldrene krav på permisjon eller stønad. Det er rutine ved flere sykehus å sykmelde mor og far i ca. to uker.
 

Utvidet rett til permisjon for ansatte i stat og kommune (evt. liknende avtaler ved andre arbeidsplasser)

Ansatte i statlig sektor har jf. Statens personalhåndbok (SPH) kapittel 7 (Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2022 – 30. april 2024) utvidet rett til permisjon ved dødfødsel eller dersom barnet dør i foreldrepermisjonstiden. Denne retten står omtalt i avtalene under departementets kommentarer i § 19 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming (se "Hovedtariffavtalen i staten mellom staten og Akademikerne og Unio med endringer pr. 1. mai 2023 med departementets kommentarer" og "Hovedtariffavtalen i staten mellom staten og LO Stat og YS Stat 1. mai 2023 med departementets kommentarer")

Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming. Ved dødfødsel i 27. svangerskapsuke eller senere, eller dersom barnet dør i foreldrepengeperioden, kan mor ta ut permisjon med lønn* i inntil 33 uker.

Eventuell lønnet foreldrepermisjon som er avviklet før barnet døde, medregnes ved beregning av denne permisjonen. Mor vil uansett ha rett til seks uker av den gjenværende permisjonstiden (eventuelt kan foreldrene velge å dele disse seks ukene mellom seg, forutsatt at dødsfallet finner sted minst seks uker etter fødselen).

Kommunalt ansatte er underlagt personalhåndboken som gjelder for den enkelte kommune. Mange kommunale personalhåndbøker er inspirert av SPH, men stadig færre kommuner tilbyr denne utvidede permisjonen etter dødfødsel/spedbarnsdød.

Mor må normalt sende skriftlig søknad, og gjerne henvise til den aktuelle bestemmelsen i SPH/den kommunale personalhåndboken/liknende avtale.

*NB! Dette er en arbeidsgiverfinansiert permisjon. Denne permisjonen likestilles med permisjon uten lønn, noe som innebærer at man ikke opparbeider seg trygderettigheter i permisjonsperioden. Dersom mor raskt blir gravid eller syk, risikerer hun å ikke ha opparbeidet seg rettigheter til foreldrepenger, sykepenger eller svangerskapspenger.

For å ha rett på sykepenger eller svangerskapspenger, må mor ha vært i fullt arbeid i minst fire uker umiddelbart før hun ble arbeidsufør.

For å ha rett på foreldrepenger, må mor ha hatt pensjonsgivende inntekt (herunder regnes bl.a. sykepenger og svangerskapspenger) i minst seks av de siste ti månedene før permisjonstart.
 

Frister for å sette frem krav om foreldrepenger og engangsstønad

Kravet om foreldrepenger har en foreldelse på tre måneder. Retten til engangsstønad tapes når det er gått seks måneder etter at kravet kunne ha vært satt frem (jf folketrygdloven § 22-13 andre ledd). Etter folketrygdloven § 22-13 sjette ledd forlenges fristen til tre år når det ikke er satt frem krav på grunn av misvisende opplysninger fra trygdens organer og når vedkommende ikke har vært i stand til å sette frem krav.