Gravferdsstønad

Ved henvendelse til det lokale NAV-kontoret kan foreldre få dekket inntil 27 390  kroner (fra 1. juli 2023) til gravferd av barn under 18 år og barn som dør før eller under fødsel. Begravelsesbyrået kan bistå med dette. Det stilles ingen krav til svangerskapsvarighet. Folketrygden dekker faktiske og nødvendig utgifter til gravferder som blomster, gravstein og kiste. Utgifter til en eventuell minnestund dekkes ikke.

Båretransport

Dersom det døde barnet må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 740 kroner, 2023) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til barnets bosted. Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge.

Dersom båren transporteres til en annen gravplass utenfor den kommunen der barnet (foreldrene ved dødfødsel) var folkeregisterført, dekkes bare transportutgifter inntil beløp tilsvarende utgiftene til nærmeste naturlige gravplass i bostedskommunen. Se Rundskriv til folketrygdeloven § 7.3 Stønad til båretransport.

Hvordan søke støtte?

Man må fylle inn en søknadsblankett og levere den til sitt lokale NAV-kontor. Begravelsesbyrået er behjelpelig med dette.

Les mer og last ned søknadsblankett på nav.no Stønad ved gravferd og båretransport.

Rett til gravferdsstønad er ihht folketrygdeloven kap 7 Stønad ved Gravferd.
 

Frist for å fremsette krav

Krav om gravferdsstønad og stønad til båretransport må settes fram innen seks måneder i hht folketrygdloven kap 22 Utbetaling § 22-13, Frister for framsetting av krav – etterbetaling.