Folkeregisteret

Registrering av dødfødte barn i folkeregisteret

Barn som er dødfødt etter 28 ukers svangerskap, blir registrert på mor i folkeregisteret som "dødfødte gutt/pike" og med fødselsdato. Barnet blir også registrert på far dersom foreldrene er gift eller farskapserklæring er registrert.

Foreldrene kan selv registrere barnets navn i folkeregisteret, se Navneregistrering av dødfødte).

Det er sykehuset som sender inn fødselsmeldingen til folkeregisteret/skatteetaten. 

Registrering av barn som dør

Når noen dør, skriver en lege dødsattest og melder dødsfallet til Folkeregisteret. Se Slik registrers dødsfall.
 

Medisinsk fødselsregister

Sykehuset sender melding om fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR). Alle barn født døde etter fullgått 12. svangerskapsuke skal rapporters inn. Her registreres også ulike dødsårsaker.
 

Melding om barns dødsfall utenfor sykehus

Info kommer.
 

Statistisk sentralbyrå

Info kommer.