Når man har mistet barn, er det vanlig å ha redusert arbeidsevne i en periode. Man har da ifølge arbeidsmiljøloven krav på at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidet slik at man klarer å fortsette i jobb (arbeidsmiljøloven § 4-6. Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne).

Reduksjon i arbeidsoppgaver, endrete oppgaver og redusert arbeidstid i en periode, kan være aktuelle tiltak. For mange kan det å komme tilbake på jobb være positivt forutsatt et ivaretakende og tilrettelagt arbeidsmiljø.

Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)

Bedrifter som har forpliktet seg til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA), har et særskilt ansvar for å følge opp og tilrettelegge arbeidet for den enkelte ansatte (se også regjeringen.no: Inkluderende arbeidsliv).

IA-bedrifter skal blant annet forebygge fravær gjennom tilrettelegging av arbeidet og tilstrebe å ha ansatte i jobb selv om de ikke kan yte 100 prosent.

Se også:

Å vende tilbake til jobb etter tap av barn

Å ivareta medarbeidere i sorg