I dødfødtregisteret registreres barnet med fødselsdato, kjønn, fødekommune/land og foreldrenes fødselsnummer og navn. Barnet føres også på moren. Barnets navn oppgis som «dødfødt gutt/pike». Barnet blir ikke tildelt fødselsnummer.

Registrering i DSF skjer ved at originalmeldingen av fødselsmeldingen sendes Personregisteret, som registrerer fødselsmeldingen i DSF. En del av fødselsmeldingen (meldingsblankett 3) arkiveres i egen mappe for dødfødte.

Det er ikke mulig å få registrert barnet på far i DSF. Det er heller ikke mulig å få registrert barnets navn på mor i DSF. Man kan imidlertid få barnets navn registrert på mor i det lokale folkeregisteret. Da må man selv ta kontakt med sitt lokale skattekontor (som har ansvar for lokalt folkeregister). Når det gjelder far er dette i utgangspunktet ikke mulig, men vi har hørt at noen foreldre også har fått registrert barnet lokalt på far.

Se skatteetaten.no: Håndbok i folkeregistrering kapittel 8 Dødfødte.

Registrering av dødfødte barn skjer iht Håndbok i folkeregistering kapittel 8 Dødfødte:

Fregforskr. § 3-1 nr. 2
For barn som er dødfødt etter 28 ukers svangerskap, skal det i henhold til fødselsforskriftenes § 1 tredje ledd sendes fødselsmelding på. Dødfødte blir imidlertid ikke tildelt fødselsnummer.

8.1 Behandling av meldingen

1. Det skal utføres samme kontroll med fødselsmeldingen som for levendefødte.

2. Foreldrenes personnummer påføres meldingen. Originalmeldingen sendes Personregisteret, mens meldingsblankett 3 arkiveres i egen mappe for dødfødte.

3. Når Personregisteret registrerer meldingen i DSF, blir barnet registrert i dødfødtregisteret med fødselsdato, kjønn, fødekommune/land og foreldrenes fødselsnummer og navn. Barnet føres også på moren. Barnets navn oppgis da som «dødfødt gutt/pike».

4. Prest og registrert trossamfunn skal ha underretting om den dødfødte.

5. Eventuelle navnemeldinger og farskapserkjennelser som mottas fra foreldrene, stiftes på barnets meldingsblankett 3. På blanketten påføres det navn som meldes på den dødfødte og navn på den som har erkjent farskapet. Skattekontoret registrerer navnevalget i DSF.

Skattekontoret må merke seg at man ikke skal purre på navn for dødfødte, og i de tilfeller navn meldes, skal man uten videre godta de navn som er valgt. Skulle skattekontoret ha behov for oppslag i dødfødtregisteret, må det gjøres via Personregisteret.

i