Mange opplever større sårbarhet og at de har mindre krefter og utholdenhet enn tidligere. Par opplever ofte at de sørger ulikt. Noen opplever seg så forskjellige fra sin partner at kommunikasjon, kontakt, nærhet og seksualitet blir vanskelig. Dersom dette fører til konflikter, kan samlivet som helhet bli vanskelig. 

Parforhold og sorg ved tap av barn er del av en serie med informasjonshefter om sorg fra Landsforeningen uventet barnedød. Heftet tar utgangspunkt i at sorg er en stor belastning, ikke bare for den enkelte av foreldrene, men også for parforholdet.  

Å gjennomleve sorg er smertefullt og vanskelig for alle. Når begge i et parforhold sørger over å ha mistet sitt barn, kan det å være to være en styrke og støtte. Men det kan også være en stor utfordring. Sorg oppleves av mange som en situasjon der de mister kontroll over sitt liv. Følelsene og tankene kan være sterkere, og de kan variere mer enn noen gang tidligere. Foreldre som gjennomlever sorg, må tåle dette og mestre de utfordringene de møter. I et parforhold må de også tåle og mestre de forskjellene som kommer til syne i måtene å sørge på. 

Hensikten med dette heftet er å gi informasjon om hvordan tap av barn kan virke inn på parforholdet. I en tøff tid der sorg og savn er det sentrale, kan ulike reaksjonsmønstre skape grobunn for konflikter i samlivet. Det er derfor viktig at foreldre som opplever å miste barn, får kunnskap om hvordan sorg kan oppleves og komme til uttrykk, og hva sorg kan føre med seg for dem som enkeltpersoner og som par.

Det er store individuelle variasjoner i hvordan sorg uttrykkes og erfares, og disse variasjonene samsvarer ikke alltid med kjente kjønnsforskjeller. Jo mer de vet om typiske forskjeller mellom menn og kvinners måter å sørge på og utfordringer sorgprosessen innebærer for parforholdet, desto mer kan de forstå av det som skjer og selv ta kontroll over sin egen sorgprosess.


Første utgave av dette heftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra Helse og Rehabilitering.
Tekst: Kristin Lynau og Oddbjørn Sandvik.  Revidert i 2009. Illustrasjoner: Petter Holtmann. Produksjon og layout: Petter Holtmann.

2. opplag 2004: Opptrykk finansiert av LUB ved innsamlede midler.
3. opplag 2009: Finansiert av Helse og Rehabilitering.