Foreldre som mister et barn har ikke bare sin egen sorg å streve med, de må også forholde seg til den andre sin sorg. Samtidig som en selv står midt i det som kanskje er den største krisen i livet, må en møte sin partner som også gjennomlever en av sine aller største livskriser. På toppen av det hele kommer utfordringene som legges på parforholdet ved at partneren sørger forskjellig fra hverandre. Det kan være vanskelig å forstå partnerens reaksjoner eller fravær av reaksjoner. 

Sorg er tungt arbeid og mange vil derfor oppleve at det overskuddet de har fort blir brukt opp. Samtidig som behovet for å gå inn i sin egen sorgprosess øker, forsterkes også behovet for å oppleve forståelse og anerkjennelse fra den andre. Kanskje har de i lange perioder nok med seg selv. Kanskje blir det viktig å ikke belaste den andre med egne tanker og reaksjoner. Muligens er de sårbare for de forskjellene som kommer til uttrykk og hverandres signaler feiltolkes. Kanskje utvikler det seg taushet og avstand omkring spesielle spørsmål og situasjoner slik at konflikttemaer får utvikle seg i forholdet.

På denne bakgrunn kan vi snakke om min sorg, din sorg og vår sorg. De fleste som gjennomgår et sorgforløp svinger mellom å være mest opptatt av sin egen sorg, den andres sorg eller felles sorg. I noen perioder av sorgforløpet er foreldrene opptatt av fellesskap og likheter i savn og tapsopplevelse. De står sammen i bestrebelsene på å mestre situasjonen. I andre perioder er de mer opptatt av sin egen sorg eller den andres sorg. Utfordringen ligger i å få til en god veksling i dette. 

Én ting er at foreldrene reagerer forskjellig fra hverandre, men de reagerer kanskje også forskjellig fra hva den andre forventer eller har behov for. Da kan sorgen bli en belastning på kommunikasjonen i forholdet. Den store norske, store undersøkelsen ”Nærhet og seksualitet etter et barns dødsfall” viser imidlertid at til tross for, eller kanskje på grunn av, hvor forskjellig sorg og tap erfares, opplever de fleste å ha kommet nærmere hverandre. En femdel opplever at det er som før, og bare 10 prosent at de har kommet lengre fra hverandre (2).