Dersom en person har svært intense reaksjoner og fungerer dårlig i hverdagen over tid (mer enn seks måneder), anses sorgreaksjonene for å være kompliserte.

Komplisert sorg (eller forlenget/kronisk sorg) deles gjerne i to typer, sterk seperasjonsubehag og traumatiserende plager.

Sterk og hemmende lengsel

Dersom en sterk og vedvarende lengsel etter den døde varer over flere måneder, kan dette sterke seperasjonsubehaget hindre en gradivs tilpasning til dagliglivet. Et kjennetegn er at fremtiden oppleves som total meningsløs og den sørgende delvis benekter at dødsfallet har skjedd. Slike tanker kan være uttrykk for at den etterlatte strever mer enn normal sorg og har vanskelligheter med å gå videre i livet. Siden komplisert sorg gir økt risiko for vedvarende svekket helse, er det viktig at profesjonell hjelp kobles inn ved behov.

Traumer

Komplisert sorg kan også skyldes selve måten barnet døde på, og at dette har forårsaket et traume. Dette kan føre til posttraumatiske plager som for eksempel gjenopplevelser av dødsfallet med sterke bilder og forsøk på unngå å snakke om og tenke på det som kan minne om dødsfallet fordi det gjør for vondt.

Hjelp og støtte fra sosialt nettverk kan være tilstrekkelig overfor etterlatte med kompliserte sorgreaksjoner, andre trenger profesjonell hjelp. Det finnes i dag gode teknikker og behandlingsmetoder for håndtering av traumer, vonde bilder og uhensiktsmessige tankemønstre. Slik hjelp kan være viktig å oppsøke så tidlig som mulig slik at man kan forhindre unødig plager og ettervirkninger.

Sorg noe annet enn depresjon

Komplisert sorg er noe annet enn angst og depresjon, selv om flere av symptomene er sammenfallende. Særlig skiller sorg seg fra depresjon ved en sterk følelsesmessig avhengighet av den døde og at sorgsymptomer knytter seg til sorg og savn, svik og ensomhet etter en konkret hendelse (selve dødsfallet). Derfor kan ikke sorg behandles med antideppresiva da dette ikke hjelper mot seperasjonsfortvilelsen, lengselen eller påtrengende bilder og tanker.

Se også:

Plutselig barnedød gir høy risiko for komplisert sorg

Når sinne og hat skygger for sorgen

Hvordan få hjelp med sterkt sinne og hat etter barnedødsfall?

Hva skiller forlenget sorg fra depresjon? Artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening av Pål Kristensen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov, 2017.

Sorg er en naturlig reaksjon på tap, men for noen kan sorgen utvikle seg til en psykisk lidelse. Hvilken behandling bør de få? Artikkel i Psykologtidsskriftet av Janne Øen Hansen, Tonje Ada Brandser, Jens C. Thimm, 2020.