Hva er morkakesvikt?

Morkaken (placenta) dekker alle behov som barnet har i mors liv. Morkaken sørger for tilstrekkelig surstoff og ernæring fra mor til barn, og transporter avfallsstoff tilbake fra barn til mor. Hvis morkaken svikter i sin funksjon så kan det bli livstruende for barnet.

Illustrasjon av morkakens forbindelse med barn og mor

Fig. 1: Livmorens arterie leverer blod fra mor til morkaken, og i navlesnorens vene blir dette surstoffrike blodet transportert videre til barnet. Fra barnet går det to arterier i navlesnoren som transporterer vekk surstoffattig blod til morkaken og så videre til mor. (Illustrasjon modifisert etter Øystein Horgmo, OUS).

Hvor vanlig er morkakesvikt?

Det er vanskelig å gi konkrete tall på forekomsten av morkakesvikt siden diagnostikken er forskjellig fra land til land. I tillegg er årsakene mangfoldige.  I Norge antar vi at det forekommer alvorlig morkakesvikt i ca. 10-15 % av alle svangerskap i siste trimester (siste tredjedel av svangerskapet). 

Hvor mange dødfødsler i Norge skyldes morkakesvikt?

Det finnes ingen god registrering av sammenheng mellom morkakesvikt og dødfødsler*. I henhold til tall fra Medisinsk fødselsregister er morkakesvikt årsak til 15 % av dødfødslene i Norge. Forekomsten av dødfødsler har gått ned i Norge de siste årene, i 2022 var det 139 barn som ble født døde, noe som tilsvarte 2,7 per 1000 fødte. 
(*Definisjon: Dødfødte over 22 svangerskapsuker eller over 500 gram.)

Hvor stor risiko er det for at barnet dør ved morkakesvikt?

Det er usikkert hvor stor risikoen er for at et barn dør ved morkakesvikt, fordi det er dårlig dokumentasjon av morkakesvikt i hele verden.

Morkakesvikt som oppstår i andre trimester (andre tredjedel av svangerskapet) kan føre til for tidlig fødsel (prematur). Årsaken til for tidlige fødsler kan være en for tidlig løsning av morkaken med eller uten blødning.

Ved en lenger varig morkakesvikt vil ikke barnet vokse som det skal på grunn av ernæringsmangel. Risikoen for at barnet dør i mors liv er økt i slike tilfeller.

Barnet kan også dø av akutt morkakesvikt, for eksempel ved en for tidlig løsning av morkaken (morkakeløsning). 

Hva er kjente årsaker til morkakesvikt?

Det er flere kjente årsaker:
•    Blodsykdom
•    Manglende tilpasning av livmors kar til morkaken (remodelering av spiralarterier)
•    Infeksjon
•    For tidlig morkakeløsning (delvis eller total)

I tillegg er det flere kjente risikofaktorer:
•    Diabetes 
•    Overvekt
•    Røyking 
•    Høyt blodtrykk
•    Bruk av rusmiddel

Er det mulig å oppdage i svangerskapet?

De fleste nevnte kjente årsaker og risikofaktorer påvirker sirkulasjonen i morkaken. Hvis barnet ikke vokser som det skal, kan det være tegn på morkakesvikt.  Regelmessig kontroll av barnets vekst kan vise til morkakesvikt. 

Hvilken behandling finnes?

Den viktigste behandlingen av alvorlig morkakesvikt er å sørge for bedre blodsirkulasjon i morkaken. Dette fører til bedre transport av surstoff og ernæring til og fra barnet.

Tverrsnitt morkaken - illustrasjon
Fig. 2: Tverrsnitt gjennom morkaken med mors og barnets sirkulasjon. (Illustrasjon modifisert etter Øystein Horgmo, OUS).

Hvis morkakesvikt oppdages når barnet er overlevelsesdyktig, er det best å sette i gang fødselen. Lungenes utvikling og barnets modning er avgjørende for at et for tidlig født barn overlever. Normalt er lungene modne nok til å fungere tilstrekkelig etter 28 svangerskapsuker, men grensen kan skyves nedover ved at man gir lungemodnende medisiner til mor ved truende for tidlig fødsel.

Kan morkakesvikt forebygges, og hvordan?

Ved å sørge for bedre blodsirkulasjon skal i prinsippet morkaken fungere bedre. Morkaken har imidlertid en stor reservekapasitet som kompenserer for mye svikt over tid. Likevel er det noen morkaker som ikke kompenserer godt nok.

Man vet ikke hvilke morkaker som kommer til å svikte. Dette er et område der mye forskning foregår. Man er på jakt etter en markør i mors og barnets blod som kan forutsi om morkaken svikter eller ikke. Inntil denne markøren er funnet, er det viktig for behandlingen å utrede for mulige årsaker. Dersom morkakesvikten kan relateres til sykdom i morens blodkar, kan man behandle mor med blodfortynnende medisiner. Man har også sett at en velfungerende blodsirkulasjon forbedrer modningen i morkaken, og denne modningen er i sin tur viktig for en god morkakefunksjon. 

Til slutt er det veldig viktig med regelmessige kliniske kontroller under svangerskapet. Gravide bør møte opp på alle svangerskapskontrollene for å kunne avdekke evt blodtrykksstigning eller at barnet ikke vokser slik det skal. Og det er viktig at mor kontakter fastlegen/jordmor eller sykehuset, hvis hun føler en forandring i fosterbevegelsene. 

Av: Gitta Turowski, patolog Oslo universitetssykehus - Ullevål 
Meryam Sugulle, seksjonsleder, obstetrisk seksjon, Oslo universitetssykehus - Ullevål


Litteraturliste

Wardinger JE, Ambati S. Placental Insufficiency. [Updated 2022 Oct 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563171/

https://www.healthline.com/health/placental Insufficiency

https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/reducing-the-risk-of-stillbirth/

https://www.babyverden.no/fodsel/morkakens-og-fostervannets-roller-under-fodselen/

Kjenn liv