Tilbudet omfatter to hormonrelaterte (endokrinologiske) sykdommer, 21 stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer), alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) eller andre alvorlige T-celle defekter og cystisk fibrose. Fra 1. september 2021 inkluderes også SMA (spinal muskelatrofi) i screeningprogrammet.

Hovedpoenget med nyfødtscreeningen er å oppdage utvalgte, alvorlige sykdommer tidlig, og starte behandling før barnet rekker å bli sykt.

Les mer på:

Helsenorge.no: Nyfødtscreening og undersøkelser av nyfødte.

Oslo universitetssykehus: Nyfødtscreening - bloprøve av nyfødte

Det undersøkes bl.a. for følgende sykdommer:

 • Fenylketonuri (PKU) også kalt Føllings sykdom
 • Medfødt hypotyreose (CH)
 • Propionsyreemi (PA)
 • Metylmalonsyreemi (MMA)
 • Isovaleriansyreemi (IVA)
 • Holokarboksylase syntasedefekt (HCS/MCD)
 • Biotindasedefekt (BIOT)
 • Beta-ketothiolasedefekt (BKT)
 • Glutarsyreuri type 1 (GA1)
 • Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (MCAD)
 • Langkjedet 3-hydroksyacyl-CoA-dehydrogenasedefekt (LCHAD)
 • Trifunksjonelt proteindefekt (TFP)
 • Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD)
 • Karnitin-transporterdefekt (CTD)
 • Karnitin-palmitoyltransferase I-defekt (CTP IA)
 • Karnitin-palmitoyltransferase II-defekt (CTP II)
 • Karnitin acylkarnitin-tranlokasedefekt (CACT)
 • Glutarsyreuri type 2 (GA2)
 • Maple Syrup Urine defect (MSUD)
 • Homocystinuri/Hypermetioninemi (HCU/MET)
 • Tyrosinemi type I (TYR I)
 • Medfødt binyrebarkhyperplasi (CAH)
 • Cystisk fibrose (CF)
 • Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID)
 • Spinal muskelatrofi (SMA)

Kilde: Helsedirektoratet.no og Helsenorge.no