Hva er dødsårsakene?

Sykdom er den vanligste årsaken til at barn dør i Norge i dag. I tillegg kommer ulykker, fødselskomplikasjoner og krybbedød. De fleste dødsfallene skjer i løpet av barnets første fire leveuker. Ca 50 barn dør i løpet av sin første leveuke. Noen av disse barna dør rett etter fødselen, mens andre barn dør etter kortere eller lengre perioder på respirator og forsøk på gjenopplivning.

Krybbedød defineres som plutselig død der et tilsynelatende friskt barn dør uten noe forvarsel. Selv ved en grundig obduksjon og undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet finner man ikke noen forklaring på hvorfor barnet døde.

Dødfødsel i Norge (fra og med 22 svangerskapsuke/over 500 gram) skyldes i hovedsak morkakesvikt, morkakeløsning, infeksjoner, misdannelser, kromosomfeil og navlestrengskomplikasjoner. Ca. halvparten av barna er veksthemmet og/eller har vært syke. I ca 25 prosent av dødfødslene finner man ingen årsak til dødsfallet.

Sykdom uforenelig med liv er årsak til at noen svangerskap avsluttes. Genetiske tilstander som akrani, anencephali, og utviklingsavik som trisomi 13 og 18 og andre organskader defineres som uforenlig med liv.

Barnedødsfall i og utenfor sykehus

Uventede barnedødsfall håndteres annerledes enn de mer “ventede” dødsfallene. Uventede (eller unaturlige) dødsfall som skjer på sykehus (eksempelvis dødfødsler, og dødsfall ved fødsel) skal varsles til avdelingsleder og videre til sykehusledelsen. Ekstern meldeplikt gjøres etter gjeldende rutiner til politi, Helsetilsynet, Kunnskapssenteret og eventuelt DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, kun ved svikt i teknisk utstyr).

Dersom dødsfallet skjer plutselig og uventet utenfor sykehus, meldes dødsfallet alltid til politiet, og en rettsmedisinsk obduksjon skal utføres. Politiet har etterforskningsplikt ved alle uventede barnedødsfall under 18 år selv om det ikke er grunn til mistanke om at straffbare forhold. Ved dødsfall hos barn under fire år, skal foreldrene få tilbud om dødsstedsundersøkelse fra helsetjenesten (Folkehelseinstituttet). Undersøkelsen med rekonstruksjon gjøres for å kunne fastslå sikker dødsårsak, ivareta rettssikkerheten til barnet og for å få mer kunnskap om krybbedød. Unntak er dødsfall i ulykke eller annen klar årsak, da skal politiet utføre en åstedsgranskning.

Se også: 

Prosedyren i helsebiblioteket.no: Unaturlig barnedød i og utenfor sykehus

Krybbedødspermen – rutiner ved mottak og oppfølging ved barns død. En veileder for helsepersonell ved mottak og oppfølging av krybbedød og annen barnedød, utgitt av Landsforeningen uventet barnedød.