Kvinne holder snusboks

Tekst: Line Schrader og Trine Giving Kalstad

Det er godt kjent at spedbarn som har vært utsatt for røyk i svangerskapet, har økt risiko for krybbedød og generelt har økt sykelighet. Mens svært få unge kvinner røyker i Norge i dag, er det stadig flere som snuser. Vi vet at mors bruk av snus øker risikoen for dødfødsler, og derfor frarådes gravide å snuse. Imidlertid har det vært lite forskning på sammenhengen mellom snusing og krybbedød, blant annet fordi krybbedødstallene er lave og snusing ikke er vanlig i land utenfor Skandinavia. Nylig har det kommet to nye studier som viser at mors snusing i svangerskapet er assosiert med økt risiko for både dødfødsler og krybbedød.

Svensk studie bekrefter risiko ved snusbruk

I Sverige er gravides snusbruk blitt registrert i det svenske fødselsregisteret siden 1999. En nylig publisert registerstudie i Pediatric research inkluderer over to millioner svenske barn født fra 1999 til 2019. Litt over en prosent av mødrene snuste og syv prosent røykte da de kom inn i svangerskapsomsorgen. Studien viser at risikoen for at spedbarn døde i krybbedød (SIDS[1]) var mer enn tredoblet dersom mor snuste i svangerskapet. Risikoen var også nesten tredoblet for annen uventet spedbarnsdød (SUID[2]). Studien bekreftet også at røyking øker risikoen betydelig, det var over fire ganger økt risiko ved moderat røyking (1-9 sigaretter daglig) og sju ganger økt risiko for storrøykere (over 10 sigaretter daglig). Dersom mor sluttet å snuse eller røyke i tiden før svangerskapsoppfølgingen startet, ble risikoen betydelig redusert.

Økt risiko for dødfødsel, lav fødselsvekt og for tidlig fødsel

Det er også nylig blitt publisert resultater fra et norsk prosjekt der forskere fra Folkehelseinstituttet har gjort opp kunnskapsstatus om helserisikoen ved bruk av snus i svangerskapet (i tidsskriftet Addiction). De har gått igjennom tilgjengelig forskning på snusbruk i svangerskapet, som i realiteten er basert på svenske tall.

Resultatene viser over 40 prosent høyere forekomst av dødfødsler hos mødre som snuste i graviditeten. I tillegg hadde nyfødte av snusende mødre blant annet gjennomgående lavere fødselsvekt, høyere forekomst av ekstremt for tidlig fødsel og doblet risiko for episoder av pustestans.

Stor økning i snusbruk blant norske unge kvinner

Ifølge Statistisk sentralbyrå oppga 15 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år at de snuste daglig i 2022. Tallet er stigende, og særlig blant unge kvinner. Andelen kvinner mellom 16-24 år som snuste, økte fra 12 prosent i 2021 til 16 prosent i 2022. Blant kvinner i alderen 25-34 år økte andelen som snuser daglig fra 17 til 22 prosent. Andelen blant kvinner mellom 25-44 år var fem prosent. Fortsatt er det flere menn enn kvinner som snuser, men forskjellen ser ut til å minske. Blant menn var det 29 prosent mellom 16-24 år og 32 prosent mellom 25-34 år som snuste daglig.

Registrering av snusbruk under graviditet i startfasen i Norge

Registrering av gravides snusbruk i Norge startet først opp i 2021. Foreløpig er det kun tall fra to helseregioner som er registrert, noe som inkluderer under halvparten av fødslene i 2021 og 2022. Disse tallene viser at 5,2 prosent av de gravide snuste ved svangerskapets begynnelse i 2022 mens det var 4,7 prosent i 2021. Ved svangerskapets slutt var det i 2022 to prosent som snuste, mens det var 1,8 prosent i 2021.

– Det er bekymringsfullt at stadig flere unge kvinner snuser. Og så er det overraskende at tallene i Norge ser ut til å være så mye høyere enn i Sverige. Nå som det er godt dokumentert at snus i svangerskapet øker risikoen for barnedød, må vi jobbe enda bedre med å få denne kunnskapen ut. Det er fint å se at mange klarer å slutte med snus når de blir gravide, men dersom to prosent gravide snuser også på landsbasis betyr det at over 1000 spedbarn er utsatt for snus gjennom hele graviditeten, sier fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad.

Kilder

“Use of Swedish smokeless tobacco during pregnancy: A systematic review of pregnancy and early life health risk”. Bendik C. Brinchmann m.fl. Addiction, online 16. desember 2022.

“Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome – a register cohort study”. Anna Gunnerbeck m.fl. Pediatric Research, online 9. februar 2023.

Statistisk sentralbyrå: Økning i andelen unge kvinner som snuser, januar 2023.

 
i

[1] Sudden infant death syndrome.

[2] Sudden unexpected infant death

Først publisert i LUB magasinet 1.23