En kontaktperson i LUB er et medmenneske som gir støtte og hjelp ved å lytte og være til stede for den sørgende. En kontaktperson er en likeperson som har mulighet og troverdighet til å si ”jeg vet noe om hvordan du har det” – fordi hun/han har vært der selv. En kontaktperson er derfor en likeperson som kan bidra til å normalisere og bekrefte vonde, sterke og kanskje fremmede følelser og reaksjoner.

En likeperson er ikke en fagperson, men en frivillig som selv har erfaringer med å ha mistet barn og som har fått opplæring i det å være en frivillige sorgstøtteperson. Alle kontaktpersonene i LUB har deltatt på vårt kurs i frivillig sorgstøttearbeid. Her blir de trenet i hvordan bruke egne erfaringer til å støtte og hjelpe nye rammede foreldre.

Både de nyrammede foreldrene og kontaktpersonene deres får tilbud om rutinemessig oppfølging og veiledning fra LUBs fast ansatte i inntil to år.

LUB har også besteforeldrekontaktpersoner som støtter nyrammede besteforeldre. Se Tilbud til besteforeldre.

Hvordan opprette kontakten?

LUBs ansatte (Trine, Mari, Vilde eller Line - se Kontakt oss) har en første telefonsamtale med de nylig rammede foreldrene, som har fått kontakt med LUB gjennom innmelding, ved direkte henvendelse via e-post/telefon eller via en tredjepart. Les mer om denne oppfølgingen her.

Dersom foreldrene ønsker det, finner vi frem til en egnet kontaktperson som kan følge dem opp. LUB gir foreldrene beskjed om hvem kontaktpersonen er og når han/hun vil ta kontakt. Alternativt får foreldrene tilbud om sorggruppe.

Det er kontaktpersonens ansvar å ta initiativ til samtaler med mindre annet er avtalt. Kontaktpersonen og den nyrammede avtaler selv hvordan kontakten vil være videre, både hyppighet og samtalenes lengde. Vi oppfordrer til at samtalene ikke blir for lange, det kan være slitsomt for begge parter og gjør ikke nødvendigvis samtalen bedre. Et godt utgangspunkt er en times tid. Angående hyppighet kan for eksempel en times samtale i månenden være fint, eventuelt noe hyppigere i starten og så noe sjeldnere etter en stund. Det er viktig å huske på at dette er frivillig arbeid og må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

Hva innebærer støtten?

I hovedsak gir kontaktpersonen støtte i form av samtaler over telefon og/eller i fysiske møter der det er mulig. Noen møtes hjemme hos hverandre, andre velger å møtes på en kafé eller å gå en tur sammen.

Samtalene kretser omkring de mange ulike konsekvensene tap av barn kan ha for livet videre, i familien, i forholdet til sosiale nettverk, på arbeidsplassen eller studier. Ikke minst vil samtalene kretse om arbeidet med å skape et godt og meningsfullt liv igjen.

I tillegg til følelsesmessig støtte, kan likepersonstøtten innebære praktisk hjelp med å skaffe informasjon om for eksempel dødfødsler og krybbedød, obduksjon, sorg og sorgreaksjoner, veiledning i hvor man kan finne informasjon om økonomiske rettigheter osv.

Rammer for likepersonstøtte fra en kontaktperson

Støtte fra en kontaktperson kan gis i én-til-én-samtaler, gjennom sorggrupper eller åpne møteplasser. En kontaktperson i LUB skal være tydelig på hvilke rammer som gjelder for støtten. Dette begrenser muligheter for misforståelser og urealistiske forventninger.

En kontaktperson er ikke en terapeut. Hvis en kontaktperson har utdannelse som psykolog, prest, sykepleier, sosionom, lege eller lignende, er det viktig å være bevisst på at dette ikke er utgangspunktet for hjelpen som tilbys. Som kontaktperson gir man likepersonstøtte som er kvalitativt annerledes enn annen støtte og hjelp. Mange mottar også profesjonell hjelp etter barnedødsfall.

Det er ikke en kontaktpersons oppgave å ta del i møter med helsevesenet eller å engasjere seg i problemer som ikke er relatert til tapet av et barn. LUBs fokus og kompetanse ligger i å lære seg å leve med sorgen over å ikke få dele fremtiden med sitt barn.

Kontaktpersonen er bundet av moralsk taushetsplikt.

Når avsluttes kontakten?

I utgangspunktet engasjeres en kontaktperson for støttesamtaler i inntil to år (i inntil ett år for ikke-medlemmer). Noen velger kortere tidsrom, mens andre ønsker å fortsette kontakten utover dette. Dersom kontaktpersonen og den sørgende blir enige om å opprettholde kontakten, er dette ok, men det er ikke noe som kan forventes. Da kan det være nyttig å omdefinere kontakten til å være en vennerelasjon da LUB ikke har anledning til å følge opp kontaktpersonen utover to år. Kontaktpersonen har ansvaret for invitere til en avslutningsprat.

Hva hvis det ikke fungerer?

Dersom kontakten mellom kontaktperson og de nyrammede ikke fungerer eller det oppstår konflikter, oppfordrer vi til å kontakte sekretariatet. Vi vil bistå etter beste evne i finne gode løsninger.

For mange etterlatte er det å treffe andre rammede foreldre av uvurderlig betydning i deres arbeid med å bygge opp et godt og innholdsrikt liv igjen.

Hva er en kontaktperson?

- En som selv har mistet barn og som ønsker å hjelpe andre som har et barn for lite
- En som bruker av sin fritid til å støtte andre
- En som kanaliserer sin sorgenergi til noe de opplever som meningsfylt
- En som ønsker å finne måter å være mamma eller pappa på for barnet som er borte
- En som vil gi noe tilbake

i