Krybbedødspermen lå tidligere som retningslinje på Helsebiblioteket.no. Den er nå erstattet av kapittel 1.5 Plutselig uventet død - inkl. krybbdød i Akuttveileder i pediatri på Helsebiblioteket.no.

Last ned Krybbedødspermen (PDF, 610KB).

Forside Krybbedødspermen

Kort om innholdet:

Krybbedødspermen er et nyttig verktøy for helsepersonell som tar i mot eller følger opp familier etter krybbedød og annen barnedød. Den beskriver gjeldende rutiner og anbefalinger for mottak av døde barn i sykehus og primær/sekundær oppfølging av pårørende familie. Den gir praktisk informasjon om rutiner knyttet til obligatorisk tilbud om dødsstedsundersøkelse for barn 0-3 år gamle, obduksjon, psykososial oppfølging og gir oversikt over nyttig informasjonsmateriell for helsepersonell og pårørende. Se også prosedyren Unaturlig  barnedød - i eller utenfor sykehus.

Den nettbaserte Krybbedødspermen erstatter den gule Krybbedødspermen som tidligere ble sendt ut til landets sykehus og helsestasjoner. Permen oppdateres i henhold til gjeldende forskrifter, retningslinjer og aktuell forskning.

Relevant for ulykker og annen barnedød

Permens anbefalinger og rutiner er også relevant for annen uventet og forventet barnedød. Særlig råd vedrørende ivaretakelse av pårørende er aktuell uansett diagnose/hvordan barnet døde.

Forfattere av Krybbedødspermen

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) ved sitt medisinske fagråd har utarbeidet Krybbedødspermen. Fagrådet kvalitetssikrer foreningens forebyggende arbeid med hensyn til uventet barnedød og sorgoppfølging av rammede familier.

Kort om permens innhold

Del 1: Akutt mottak og primæroppfølging
Her beskrives den første kontakten med familien som har mistet et barn. Hvilke prøver og undersøkelser skal gjøres, og hvordan bør de pårørende ivaretas? Journalopptak og huskeliste for den første samtalen med familien er beskrevet. Legens, sykepleiers og helsesøsters 10 bud er vedlagt:

 

Del 2: Videre oppfølging i sykehus og kommunehelsetjenesten
Denne delen skisserer en god modell for videre oppfølging av familien/pårørende.Sorg og sorgreaksjoner hos barn og voksne er beskrevet og det gis anbefalinger for god sorgoppfølging av pårørende over tid. Ansvarsforholdet mellom sykehus og kommunehelsetjenesten er beskrevet og andre hjelpetilbud som relevante foreldreforeninger, kirke og sosialt nettverk er tematisert.

Obduksjon av fostre og barn - en orientering til foreldre

Last ned Informasjonsskriv om obduksjon til pårørende (PDF, 139KB)
 

Rundskriv

Rundskriv fra Riksadvokaten 2/2011: Etterforskningsplikt barn og unge under 18 år (PDF, 474KB). (Erstatter rundskriv fra Riksadvokaten 2420/89, Del-II -nr. 4/1991)

Rundskriv fra Helsedirektoratet IK - 22 -1992 (PDF, 26KB): Plutselig, uventet død i spedbarnsalder - Krybbedød; rutiner og oppfølging

Rundskriv fra Statens helsetilsyn IK - 36/97 (PDF, 15KB): Nyfødte - tilvenning til ryggleie for å forebygge plutselig uventet spedbarnsdød (krybbedød)

i

 

Se også:

Dødsstedundersøkelser

Prosedyren Unaturlig barnedød - i og utenfor sykehus